Documenten

Links naar alle relevante documenten

Rijksstructuurvisie Rotterdam e.o. en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Masterplan Rotterdam Vooruit
Zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2011)
Participatieproces
Documenten behandeling NWO in Tweede Kamer
Documenten coalitie tegen de Blankenburgtunnel
Overig

Tracébesluit Blankenburgtunnel
April 2016: Documenten Tracébesluit

Ontwerp Tracébesluit Blankenburgtunnel
Oktober 2015: Documenten Ontwerp Tracébesluit

Rijksstructuurvisie Rotterdam e.o. en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding

November 2013: Brief aan Tweede Kamer vaststelling Rijksstructuurvisie
November 2013: Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding
November 2013: Nota van Antwoord Ontwerp-Rijksstructuurvisie
November 2013: Reactie Ministerie I&M op advies Commisie m.e.r. inzake Ontwerp-Rijksstructuurvisie
November 2013: Plan-MER behorend bij Rijksstructuurvisie plus bijlagen
April 2013: Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding
April 2013: Plan-MER MIRT-verkenning Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar
April 2013: Plan-MER Rotterdam Vooruit Maatregelen en verkeersanalyse
April 2013: Hoofdrapport Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport A: Nota van Antwoord
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport B: Variantennota
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport C: Beeldverslag participatie variantontwikkeling
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport D: Verkeersnota
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport E: Effectenonderzoek (MER)
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport E: Effectenonderzoek (MER), Bijlage A: Kaarten
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport E: Effectenonderzoek (MER), Bijlage B: Technische verantwoording milieuberekeningen Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelonderzoeken: geluid, lucht en stikstofdepositie
April 2013: Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Deelrapport E: Effectenonderzoek (MER), Bijlage C: Natuureffecten
April 2013: Samenvatting Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding
April 2013: Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA)
April 2013: Nieuwe Westelijke Oeververbinding, Regionaal Economische Effectenstudie (REES)
April 2013: Effectrapport Landtunnel, Variant Krabbeplas-West met landtunnel
Juli 2013: Toetsingsadvies commissie voor de m.e.r. milieueffectrapport ontwerp-rijksstructuurvisie bereikbaarheid regio Rotterdam en NWO

9 maart 2012: Hoofdrapport Plan MER NWO
9 maart 2012: Samenvatting Plan MER NWO
9 maart 2012: Deelrapport A – Nota van Antwoord
9 maart 2012: Deelrapport B – Variantennota
9 maart 2012: Deelrapport C – Beeldverslag Participatie en Variantontwikkeling
9 maart 2012: Deelrapport D – Verkeersnota
9 maart 2012: Deelrapport E – Effectenonderzoek
9 maart 2012: Deelrapport E – Effectenonderzoek Bijlage A Kaarten
9 maart 2012: Deelrapport E – Effectenonderzoek Bijlage B Technische Verantwoording Milieuberekeningen NWO
9 maart 2012: Deelrapport E – Effectenonderzoek Bijlage C Natuureffecten
9 maart 2012: MKBA NWO
9 maart 2012: REES NWO
9 maart 2012: Concept-Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding
9 maart 2012: Hoofdrapport PlanMER MIRT-verkenning Regio Rotterdam en Haven – Duurzaam Bereikbaar
9 maart 2012: Rotterdam Vooruit Plan-MER – Maatregelen en Verkeersanalyse

7 december 2011: Voorkeursbesluit NWO
30 november 2011: Regionaal bestuurlijk advies tbv voorkeursbesluit NWO
4 november 2011: Concept Hoofdrapport plan-MER NWO
14 oktober 2011: Notitie concept onderzoeksresultaten NWO
12 januari 2011: Notitie Reikwijdte en Detailniveau NWO
12 januari 2011: Kennisgeving van het voornemen voor het opstellen van een rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’
18 mei 2010: Commissie voor de m.e.r. Advies over Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het milieueffectrapport
Voorjaar 2010: Reacties op Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
15 april 2010: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Masterplan Rotterdam Vooruit

15 december 2009: Masterplan Rotterdam Vooruit
16 november 2009: Bijlage 1 – Inzicht in programma’s en ruimtelijke visie
16 november 2009: Bijlage 2 – Probleemanalyse
16 november 2009: Bijlage 3 – ARKO-analyse
16 november 2009: Bijlage 4 – Maatregelen
16 november 2009: Bijlage 5 – MUST-rapport
16 november 2009: Bijlage 6 – Tussenrapport Plan-MER
16 november 2009: Bijlage 7 – MKBA en memo individuele maatregelen
16 november 2009: Bijlage 8 – Procesverantwoording

16 november 2009: Beslisnotitie Rotterdam Vooruit
16 november 2009: Samenvatting Beslisnotitie

3 november 2009: Toetsingsadvies Commissie m.e.r. over het concept-milieueffectrapport
29 oktober 2009: Besluiten BO MIRT (Vaststelling Masterplan Rotterdam Vooruit)
1 oktober 2009: Nota van Antwoord op reacties op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
22 juni 2009: Advies Commissie voor de m.e.r. over Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009: Notitie Reikwijdte en Detailniveau
18 juni 2009: Kennisgeving Voorbereiding Masterplan en plan-mer MIRT-verkenning Regio Rotterdam en haven:duurzaam bereikbaar (Rotterdam Vooruit)

Zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2011)
Zienswijze Midden-Delfland Vereniging

Zienswijze gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne

–   Bijlage: Variantenanalyse
–   Bijlage: Oplegnotitie variantenanalyse
Zienswijze Natuurmonumenten

Zienswijze gemeente Rotterdam

Zienswijze Provincie Zuid-Holland

Zienswijze Milieudefensie

Zienswijze Milieufederatie Zuid-Holland
Zienswijze gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Midden-Delfland en deelgemeente Hoek van Holland
Zienswijze Actiecomité Blankenburgtunnel Nee
Open brief / zienswijze Arnold van Kalken
Samenvatting van alle ingediende zienswijzen
waarbij de volgende nummer corresponderen met de volgende overheden:
–      012       Gemeente Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Midden-Delfland en deelgemeente Hoek van Holland
–     018       Gemeente Westland
–     028       Provincie Zuid-Holland
–     044       Hoogheemraadschap van Delfland
–     052       Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
–     054       Stadsregio Rotterdam
–     077       Gemeente Den Haag
–     087       Gemeente Rotterdam
–     088       Gemeente Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
–     090       Stadsgewest Haaglanden

Participatieproces

25 juni 2011: Analyse van het participatieproces door Blankenburgtunnel Nee
20 januari 2011: Reactie Natuurmonumenten op uitnodiging deelname participatietafel NWO
2010 – 2011 Verslagen van meedenk- en informatieavonden
2011  Nieuwsbrieven project NWO

Documenten behandeling NWO in Eerste en Tweede Kamer

2016

3 mei 2016: Kamerbrief Kanteldijk Blankenburgverbinding

2015

1 juli 2015: Aanbiedingsbrief rapport waterveiligheid Blankenburgverbinding – Kanteldijk
1 juli 2015: Rapport waterveiligheid Blankenburgverbinding – Kanteldijk
21 mei 2015: Kamerbrief voortgang MIRT

2014

24 november 2014: Verslag Notaoverleg MIRT Tweede Kamer
25 augustus 2014: Antwoorden Kamervragen lid De Rouwe (CDA) over het bericht dat er nauwelijks verkeer is voor dure snelweg naar Almere
2 juni 2014: Brief over structuurvisie NWO nav debat Eerste Kamer plus bijlage
7 mei 2014: Verslag van Mondeling Overleg structuurvisie NWO Eerste Kamer 8 april 2014
27 maart 2014: Antwoorden Kamervragen van GL over het niet inschakelen van de commissie MER
14 maart 2014: Antwoorden op vervolgvragen van de Eerste Kamer over de structuurvisie NWO
13 maart 214: Kamervragen van GL over het niet inschakelen van de commissie MER
30 januari 2014: Antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de structuurvisie NWO

2013

6 juni 2013: Schriftelijk overleg Ontwerp-Rijksstructuurvisie NWO
13 april 2013: Kamerbrief effecten sociaal akkoord op het MIRT programma
8 april: Verslag Notaoverleg MIRT
4 april 2012: Kamerbrief over ontwerp-structuurvisie
28 maart 2013: Kamerbrief inzake het pakket van investeringen in infrastructuur in 2014
28 maart 0213: Vragen en antwoorden mbt bezuinigingen op infrastructuurfonds
14 februari 2013: CPB notitie actualiteit WLO scenario’s en aanbiedingsbrief
13 februari 2013: Kamerbrief invulling bezuinigingen infrastructuurfonds met bijlage spoor, vaarwegen en wegen

2012

17 december 2012: Brief over tol en inpassing nav vragen in AO MIRT
11 december 2012: Verslag AO MIRT
7 december 2012: Brief tbv AO MIRT
4 december 2012: Brief over uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT
30 oktober 2012: Antwoorden op vragen over MIRT projectenboek mbt behandeling begroting I&M
30 augustus 2012: ‘Integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad’
30 augustus 2012: Aanbiedingsbrief van minister Schultz aan TK ‘integrale verkeersanalyse Zuidvleugel’
21 juni 2012: Brief minister aan TK tbv AO mIRT 28 juni
21 juni 2012: Lijst prioritering MIRT prjecten tbv AO MIRT 28 juni
21 juni 2012: Antwoorden vragen tbv AO MIRT 28 juni
4 juni: Brief van minister aan TK over consequenties controversieel verklaren NWO
24 april 2012: Brief minister aan TK over lengte landtunnel nav AO 19-4 bijlage: kaartje
19 april 2012: Verslag AO NWO tweede termijn 19 april 2012
19 april 2012: Antwoorden van minister op aanvullende vragen TK met bijlage
5 april 2012: Verslag AO NWO eerst termijn 5 april 2012
29 maart 2012: Antwoorden op vragen van Tweede Kamer over NWO
9 maart 2012: Beoordeling Boortunnelvariant voor de Blankenburgtunnel
8 maart 2012: Brief van minister aan TK mbt stand van zaken NWO tbv AO NWO
27 januari 2012: Brief van de minister aan TK met voorstel uitstel debat NWO
23 januari 2012: Antwoorden op vragen van Tweede Kamer over NWO
23 januari 2012: Brief van minister Schultz aan Tweede Kamer over NWO
6 januari 2012: Lijst met schriftelijke vragen van Tweede Kamer aan minister over NWO

12 oktober 2011: Antwoorden op vragen over NMCA

Procedurevergadering en AO MIRT 29 juni 2011

1 september 2011: Brief van minister aan Tweede Kamer als reactie op position paper gemeenten, analyse participatieproces en groene metropool plus bijlage bij deze brief
2 augustus 2011: Verslag AO MIRT 29 juni
30 juni 2011: Besluitenlijst procedureoverleg MIRT 29 juni
30 juni 2011: Brief van Kamercommissie I&M nav procedureoverleg MIRT 29 juni
27 juni 2011: Schriftelijke vragen van Kamercommissie I&M nav Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 met antwoorden

Periode 2010 en eerder

1 oktober 2010: Beantwoording Kamervragen Cramer over NWO
23 juni 2010: Motie van de leden Dijksma en Wiegman-van Meppelen Scheppink met her verzoek tot brede verkenningsfase NWO waarin burgers, overheden en milieuorganisaties betrokken worden conform advies commissie Elverding

Documenten coalitie tegen de Blankenburgtunnel

18 mei 2016: Beroep tegen Tracébesluit Blankenburgtunnel
12 november 205: Zienswijze op ontwerp-tracébesluit Blankenburgtunnel
12 november 2015: Persbericht Massale oproep aan minister om plan Blankenburgtunnel te herzien
20 oktober 2015: Persbericht  ‘Dien een zienswijze in tegen de Blankenburgtunnel’
24 september 2015: Persbericht natuurorganisaties in reactie op ondertekening Ontwerp-Tracébesluit
9 september 2015: Brief aan gemeenten Rotterdam en Vlaardingen over inpassing Blankenburgtunnel (plus bijlage)
24 juni 2015: Persbericht ‘Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk’
22 juni 2015: Brief over noodzaak kanteldijk aan Tweede Kamer
30 april 2015: Nieuwsbericht over brief inpassing Blankenburgverbinding
30 april 2015: Brief aan bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding over inpassing (plus bijlage)
3 november 2014: Persbericht: ‘Veel betere inpassing Blankenburgtunnel is mogelijk en verdient uitwerking’
3 november:2014 Brief over inpassing Blankenburgtunnel aan Tweede Kamer
28 augustus 2014: Open brief aan burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen
10 juli 2014: Persbericht: Minister Schultz van Haegen wil slechts minimaal milieuonderzoek Blankenburgtunnel
23 juni 2014: Persbericht nav reactie op wetsvoorstel tolheffing Blankenburgtunnel
23 juni 2014: Reactie op wetsvoorstel tolheffing Blankenburgtunnel
20 mei 2014: Overzicht Blankenburgtunnel in coalitieakkoorden gemeenten
1 april 2014: Brief aan Eerste Kamer over Structuurvisie NWO
27 maart 2014: Brief aan informateur Rotterdam
27 maart 2014: Brief aan informateur Maassluis
27 maart 2014: Brief aan informateur Midden-Delfland
27 maart 2014: Brief aan informateur Vlaardingen
12 maart 2014: Zienswijze op voornemen tot opstellen milieueffectrapport Blankenburgtunnel
3 maart 2014: Persbericht: Teleurstelling over weglaten onafhankelijke toets onderzoek milieueffecten Blankenburgtunnel
29 januari 2014: Overzicht Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma’s gemeenten
29 november 2013: Persbericht: Natuurmonumenten wijst Eerste Kamer op onzorgvuldig besluit Blankenburgtunnel
28 november 2013: Brief Natuurmonumenten aan Eerste Kamer Commissie IMRO
24 november 2013: Persbericht: Aanleg snelwegen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei
15 november 2013: Persbericht Ultieme publieksactie tegen de Blankenburgtunnel: Tweet de Tweede Kamer wakker!
13 november 2013: Brief aan Tweede Kamer nav Structuurvisie NWO
15 mei 2013: Persbericht: Blankenburgtunnel roept veel emotionele hartenkreten op
13 mei 2013: Zienswijze op ontwerp-structuurvisie NWO
7 mei 2013: Persbericht: Meer dan 2.000 zienswijzen tegen Blankenburgtunnel
29 maart 2013: Analyse criteria voor bezuinigingen voor Blankenburgtunnel
18 december 2013: Persbericht: Dossier Blankenburgtunnel een farce
4 december 2012: Antwoord aan directeur wegen en verkeersveiligheid ministerie I&M
4 december 2012: Dossier NWO
28 november 2012: Persbericht: Besluit Blankenburgtunnel opnieuw uitgesteld
25 november 2012: Persbericht: Dikke duim omlaag voor de Blankenburgtunnel!
19 november 2012: Notitie tbv Tweede Kamer: ” Maak van de Blankenburgtunnel geen heilig huisje”
13 november 2012: Reactie op structurele bezuiniging infrastructuur van 250 miljoen euro
3 november 2012: Persbericht: Natuurclubs blij met opdracht PvdA-congres onderzoek tunnel
1 november 2012: Brief aan Samsom en Rutte: Blankenburgtunnel in Regeerakkoord gebaseerd op onwaarheid
29 oktober 2012: Persbericht: PvdA draait 180 graden: Kabinet kiest voor Blankenburgtunnel
4 oktober 2012: Informatie NWO tbv informateurs
4 oktober 2012: Persbericht ‘Schrappen Blankenburgtunnel slimme bezuiniging van 1 miljard’
31 augustus 2012: Reactie op ‘integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad’
29 augustus 2012: ‘Kamerleden ‘kleihard’ tegen Blankenburgtunnel en voor Midden-Delfland’
16 augustus 2012: ‘Kom naar de verkiezingsactie ‘Kleihard voor Midden-Delfland’’
8 augustus 2012: Persbericht ‘Zomers Midden-Delfland blog tegen de Blankenburgtunnel’
10 juli 2012: Brief aan minister Schultz toezegging AO MIRT nadere vergelijking tunnels
30 mei 2012: Persbericht ‘Blankenburgtunnel in de ijskast, natuur- en bewonersorganisaties blij’
17 april: Brief aan Tweede Kamer mbt inpassing Blankenburgtunnel
5 april 2012: Persbericht ‘Blankenburgtunnel blijft grote dreiging voor Midden-Delfland’
5 april 2012: Position paper
2 april 2012: Notitie ‘Miljardeninvestering op basis van achterhaalde cijfers?’
16 maart 2012: Brief aan Tweede Kamer: Uitstel Oeververbinding goed voor economie: 1 miljard te besparen
12 maart 2012: Persbericht ‘Uitstel Oeververbinding Rotterdam goed voor de economie’
9 maart 2012: Persbericht ‘Natuur- en bewonersorganisaties woedend over Blankenburgtunnel’
9 maart 2012: Concrete vragen nav info NWO
28 februari: Position paper
27 februari 2012: Persbericht ‘Berekeningen Minister Schultz bieden schijnzekerheid’
9 februari 2012: Notitie analyse NWO
24 januari 2012: Persbericht  ‘Onderbouwing keuze Blankenburgtunnel blijft achterwege’
19 januari 2012: Analyse kosten en baten NWO
13 december 2011: Persbericht ‘Opluchting vanwege kritische houding Tweede Kamer tegenover keuze Blankenburgtunnel’
8 december 2011: Analyse bestuurlijke voorkeur NWO
7 december 2011: Persbericht ‘Schultz offert schaars groen op voor Blankenburgtunnel’
5 december 2011: Persbericht ‘Vraagtekens bij kosteninschatting Oranjetunnel’
1 december 2011: Persbericht ‘Slecht proces is oorzaak verdeelde keus voor Blankenburgtracé’
18 november 2011: Notitie inhoudelijke afwegingen nav Concept Hoofdrapport Plen-MER NWO
1 november 2011: Persbericht ‘Keuze NWO met oogkleppen op leidt tot verkwisting belastinggeld’
31 oktober 2011: Rapport kritische kijk op verkeerscijfers van Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland
26 oktober 2011: Fact sheet keuze NWO
13 oktober 2011: Brief met vragen aan minister Schultz nav rondetafelgesprek NWO
6 oktober 2011: Brief aan GS van Groeiend Verzet, Blankenburgtunnel Nee, Natuurmonumenten en Milieufederatie Zuid-Holland
21 september 2011: Persbericht ‘Grote steun voor campagne tegen de Blankenburgtunnel’
23 augustus 2011: Persbericht ‘al meer dan 10.000 handtekeningen tegen de Blankenburgtunnel’
17 augustus 2011: Brief van Milieufederatie Zuid-Holland aan gemeente Rotterdam over NWO
1 augustus 2011: Persbericht ‘Keuze voor varianten Nieuwe Westelijke Oeververbinding uit hoge hoed getoverd’
1 augustus 2011: Brief van diverse organisaties aan vaste commissie I&M Tweede Kamer over proces verkenningsfase NWO
27 juni 2011: Persbericht ‘Participatieproces Nieuwe Westelijke Oeververbinding stelt deelnemers teleur’
14 juni 2011: Brief van natuur- en milieuorganisaties tbv AO MIRT 29 juni
Mei 2011: Duurzaam mobiliteitsplan Milieudefensie: Bouwen aan een groene metropool

Overig

3 november 2014: Advies Horvat Waterveiligheid tunnel NWO
7 februari 2013:  Publieksrapportage Rijkswegen 2012 met aanbiedingsbrief
14 december 2012: Jaarboek Verkeer Rijkswegen Zuid-Holland  2011
16 november 2012: Mobiliteitsbalans 2012 (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid; KiM)
6 juli 2012: Notitie PBL en CPB ‘Bereikbaarheid: uitwerking basispad en effecten van maatregelen’
8 juni: Oratie prof. Geerlings (EUR) over duurzame mobiliteit met besluitvorming NWO als voorbeeld
23 januari 2012: Samenvattende notitie conceptresultaten NWO
7 november 2011: Antwoord ministerie nav vragen rondetafelgesprek van coalitie tegen Blankenburgtunnel
25 oktober 2011: Notitie concept onderzoeksresultaten NWO
17 oktober 2011:Presentatie informatieavonden NWO oktober 2011
7 september 2011: Standpunt Voorne-Putten zoals gepresenteerd tijdens werkbezoek Provinciale Staten
7 september 2011: Toelichting locaties tijdens werkbezoek Provinciale Staten
7 september 2011: Presentatie projectorganisatie NWO tijdens werkbezoek Provinciale Staten
30 augustus 2011: Brief van gemeente Vlaardingen, Maassluis e.a. tbv rondetafelgesprek met Tweede Kamer op 29-9-2011
30 augustus 2011: Antwoord van GS op vragen van Statenfractie CDA over besluitvormingsproces NWO
28 juni 2011: Schriftelijk vragen Statenfractie CDA over besluitvormingsproces NWO
26 juni 2011: Notitie CDA Westland over keuze Blankenburgtunnel – Oranjetunnel
15 juni 2011: Position Paper gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen, Schiedam en Hoek van Holland
9 juni 2011: NMCA Weganalyse
7 juni 2011: Beantwoording schriftelijke vragenraadslid de Mos (PVV) Den Haag over Oranjetunnel
Voorjaar 2011: Afsprakenlijst BO MIRT voorjaar 2011
April 2011: Rapporten Havenbedrijf over Blankenburgtunnel
21 april 2011: Antwoord op de reactie van de gemeenten op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Maart 2011: Standpunten besluitvorming NWO gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Midden-Delfland, Hoek van Holland
8 juli 2010: Brief met aandachtspunten voor conceptrapportage NWO van wethouder Vissers (Schiedam) aan portefeuillehouder stadsregio Rotterdam
17 juni 2010: Notitie van gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen aan Tweede Kamer
6 april 2010: Brief van de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen aan minister, stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden en PZH over proces rondom NWO
29 oktober 2009: Besluitenlijst BO-MIRT