Actueel

 • Natuurorganisaties zwaar teleurgesteld over groen licht Raad van State Blankenburgtunnel
  De Raad van State heeft bepaald dat de Blankenburgtunnel aangelegd mag worden. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak van 18 juli 2018 aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg natuur, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig worden aangetast.
 • Tweede zitting bij Raad van State over Blankenburgtunnel
  Op 26 april 2018 vindt bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Dit keer gaat de zitting over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. De schade die de weg door een toename aan stikstofneerslag (stikstofdepositie) toebrengt aan de beschermde natuur wil de minister met deze wijzigingen regelen buiten het landelijke programma dat daarvoor is bedoeld: de Programmatische Aanpak Stikstof, PAS. Dit programma koppelt maatregelen die leiden tot een toename van stikstofdepositie aan maatregelen die de gevolgen van die toename tegengaan en de stikstofdepositie als geheel op termijn zouden moeten terugdringen. De juridische houdbaarheid van de PAS ligt nog ter beoordeling voor bij het Europees Hof van Justitie. Met het gewijzigde Tracébesluit, wil de minister vertraging van de aanleg van de Blankenburgtunnel voorkomen
 • Uitspraak Raad van State over Blankenburgtunnel uitgesteld
  De uitspraak van de Raad van State over de Blankenburgtunnel is uitgesteld tot halverwege 2018. Reden is dat het Europese Hof eerst moet beslissen over de toegestane omvang van stikstofuitstoot van de auto’s op deze nieuwe weg zonder dat dit schadelijk voor de natuur is.
 • Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel
  De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn. Lees verder…
 • Nieuwe scenario’s planbureaus: onderbouwing voor Blankenburgtunnel achterhaald
  De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus PBL en CPB die Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Lees verder…Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel
  Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn. Het onderzoeken van alternatieven is volgens de organisaties noodzakelijk vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. Ook tast de Blankenburgtunnel de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen hadden kunnen worden.
 • Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend door minister
  Minister Schultz van Haegen heeft op 28 maart 2016 het Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend. Vanaf 7 april ligt dit besluit voor zes weken ter inzage voor burgers en organisaties en kan iedereen die vorig jaar een zienswijze heeft ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit in  beroep gaan tegen de plannen.
 • Massale oproep aan minister om plannen Blankenburgtunnel te herzien
  Bewoners hebben massaal bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn. Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden
 • Dien een zienswijze in tegen de Blankenburgtunnel!
  Onlangs is het Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) van de Blankenburgtunnel ter inzage gelegd. Met het geven van een reactie door het indienen van een zienswijze bestaat een laatste kans om nog iets aan de plannen voor de aanleg van deze snelweg te veranderen.
 • Blankenburgtunnel bedreigt natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland
  Het Ontwerp Tracébesluit dat vandaag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend vormt wel degelijk een grote bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Natuurmonumenten, de Midden-Delfland Vereniging en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) zijn daarom samen met vele bewoners erg teleurgesteld dat de minister doet alsof de weg wordt ingepast in het landschap.
 • Oproep aan Vlaardingen en Rotterdam om mogelijkheden voor betere inpassing Blankenburgtunnel open te houden
  Op 17 september wordt de inpassing van de Blankenburgtunnel behandeld in de gemeenteraden in Vlaardingen en Rotterdam. Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen de gemeenten op om de mogelijkheden open te houden om te kiezen voor een variant zonder kanteldijk. Daarmee kan een veel betere inpassing van de weg gerealiseerd worden. Lees hier de brief aan de gemeente Vlaardingen en de gemeente Rotterdam plus de bijlage.
 • Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk
  Nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen Tweede Kamerleden en de minister van Infrastructuur en Milieu op om deze veel beter ingepaste variant in het verdere proces op te nemen zodat marktpartijen bij de aanbesteding uitgedaagd worden om tot de best haalbare inpassing te komen.  Lees verder en lees ook de brief aan de Tweede Kamer
  ‘Blijf open staan voor alternatieve inpassing Blankenburgtunnel’
  Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen gemeenten en provincie op om open te blijven staan voor een alternatief ontwerp van de Blankenburgtunnel. Dit alternatief gaat uit van een andere waterveiligheidsoplossing dan een zogenaamde kanteldijk waardoor een veel betere inpassing bereikt zou kunnen worden. Daarmee zouden natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid van Midden-Delfland veel meer gespaard kunnen worden dan met de aanvankelijke ontwerpen van de weg. De onderzoeken naar de haalbaarheid van een alternatieve Blankenburgtunnel zijn op dit moment in volle gang. Lees verder en lees ook de brief plus bijlage.
 • Veel betere inpassing Blankenburgtunnel is mogelijk en verdient uitwerking
  Het besluitvormingsproces rond de Blankenburgtunnel heeft kansen laten liggen om tot een veel betere inpassing te komen. Die gemiste kans moet nu alsnog worden benut door een veel beter inpasbare variant van deze snelweg uit te werken. Die oproep doen Natuurmonumenten, ANWB, LTO Delflands Groen, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging gezamenlijk aan de Tweede Kamer die binnenkort over de Blankenburgtunnel debatteert. Lees verder..
 • 28 augustus 2014: Stadsburgemeesters voor behoud groene long Midden-Delfland
  In  het programma ‘Altijd Wat’ (NPO 2, 26 augustus 2014) benadrukten de burgemeesters van Rotterdam en Den haag het belang van het behoud van het gebied Midden-Delfland als groene long voor hun steden. In een open brief aan de burgemeesters geven de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten aan hier zeer verheugd over te zijn. Zij roepen de burgemeesters dan ook op om daad bij woord te voegen en de uitgesproken visie in de praktijk te brengen met betrekking tot het standpunt van de gemeenten over de Blankenburgtunnel.
 • 1 augustus 2014: Uitvoer plannen leidt tot onbenut asfalt
  Uit onderzoek van Trouw (30 juli 2014) bleek dat er één miljard euro is besteed aan het verbreden van de A9 bij Almere, terwijl er minder auto’s dan verwacht over rijden. Als het ministerie van infrastructuur en milieu zijn plannen doorzet, krijgen we op meer trajecten te maken met onbenut asfalt. Het ministerie gaat uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei en stelt baten te rooskleurig voor, zo bleek uit onderzoek dat onafhankelijk adviesbureau CE Delft een aantal maanden geleden in opdracht van natuur- en milieuorganisaties  uitvoerde.
  Het ministerie zou er dus goed aan doen om de verkeersprognoses die ten grondslag liggen aan een project zoals de Blankenburgtunnel (à 1,2 miljard euro) nog eens kritisch tegen het licht te houden voordat er een aanbesteding plaatsvindt en uitstel of afstel niet meer mogelijk is.
 • 10 juli 2014: Minister Schultz van Haegen wil slechts minimaal milieuonderzoek Blankenburgtunnel
  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de milieuonderzoeken naar de Blankenburgtunnel tot de minimale vereisten te beperken. Suggesties van de natuur- en bewonersorganisaties om de zorgvuldigheid van de milieuonderzoeken te verbeteren wijst zij van de hand. De organisaties zijn hier erg teleurgesteld over, want als die Blankenburgtunnel er komt, zal die een grote impact hebben op de leefomgeving . Lees verder…
 • 23 juni 2014: Tolheffing Blankenburgtunnel tenminste inzetten voor natuur, landschap en leefbaarheid
  Als de Blankenburgtunnel er toch komt, dan moeten tenminste de tolinkomsten  gebruikt worden om natuur, landschap en leefbaarheid te behouden en te versterken in het gebied waar de snelweg komt te liggen. Dat geven de natuur- en bewonersorganisaties aan in reactie op het wetsvoorstel voor tolheffing dat ter inzage ligt.
  Lees verder….
 • 20 mei 2014: Blankenburgtunnel in coalitieakkoorden
  Bekijk hier wat er in de diverse gemeenten in de coalitieakkoorden staat over de Blankenburgtunnel.
 • 25 maart 2014: Eerste Kamer wil mondeling overleg met Minister Schultz
  De Eerste Kamer gaat minister Schultz op het matje roepen, nadat zij twee keer achtereen schriftelijke vragen over de structuurvisie NWO vanuit de Eerste Kamer niet naar tevredenheid had beantwoord. Dit mondelinge overleg zal op 8 april gaan plaatsvinden. Bekijk hier de brief over de structuurvisie NWO van Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan de Eerste Kamer. Update mei 2014: het verslag van het mondeling overleg in de Eerste Kamer is hier te lezen.
 • 14 maart 2014: Antwoorden op vervolgvragen Eerste Kamer over structuurvisie NWO
  Naar aanleiding van de besluitvorming over de structuurvisie NWO (waarin de voorkeur voor de Blankenburgtunnel is vastgelegd), stelden de Eerst Kamerfracties van GL en SP vragen aan de minister. De antwoorden hierop boden echter onvoldoende duidelijkheid over de zorgvuldigheid van de besluitvorming waardoor deze Eerste Kamerfracties vervolgvragen stelden. Deze vragen zijn nu beantwoord. Ook deze beantwoording toont echter weer aan dat de probleemanalyse van de Blankenburgtunnel niet met actuele gegevens over de verkeersontwikkeling is uitgevoerd en de Blankenburgtunnel dus niets op gaat lossen.
 • 13 maart 2014: Kamervragen over niet inschakelen van de commissie MER
  GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft via Kamervragende minister om opheldering gevraagd over het feit dat zij heeft aangegeven de commissie voor de milieueffectapportage (MER) niet te gaan raadplegen bij het op te stellen milieueffectrapport voor de Blankenburgtunnel.
 • 3 maart 2014: Teleurstelling over weglaten onafhankelijke toets onderzoek milieueffecten Blankenburgtunnel
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de commissie voor de milieueffectrapportage niet inschakelen bij de onderzoeken naar milieueffecten van de Blankenburgtunnel terwijl de adviezen van die commissie de kwaliteit van de besluitvorming juist verbeteren. Natuur- en bewonersorganisaties zijn hier dan ook zeer teleurgesteld over. De Blankenburgtunnel doorkruist het kwetsbare landschap van Midden-Delfland en roept veel verzet op vanwege de effecten op de leefomgeving, natuur en landschap. Juist daarom is het inschakelen van een onafhankelijke commissie om de zorgvuldigheid van de besluitvorming te verbeteren van groot belang. De organisaties roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dan ook op om die commissie alsnog om advies te vragen.  Lees verder… Bekijk hier de zienswijze van de natuur- en bewonersorganisaties op het voornemen tot opstellen van een milieueffectrapport voor de Blankenburgtunnel.
 • 29 januari 2014: Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma’s
  Bekijk hier wat de partijen in diverse gemeenten over de Blankenburgtunnel hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018.
 • 4 december 2013: Teleurstelling over Kamerbesluit
  Natuur- en bewonersorganisaties zijn erg teleurgesteld dat de Tweede Kamer dinsdag geen rem heeft gezet op de aanleg van de Blankenburgtunnel. Moties van D66 en GroenLinks om geen definitieve besluiten te nemen over grote infrastructuurprojecten voordat er een ‘quick scan’ is uitgevoerd op basis van de werkelijke verkeersontwikkeling, haalden geen meerderheid in de Tweede Kamer.
 • 29 november 2013: Natuurmonumenten wijst Eerste Kamer op onzorgvuldig besluit Blankenburgtunnel
  Natuurmonumenten wijst de Eerste Kamer op de onzorgvuldige besluitvorming over Blankenburgtunnel bij Rotterdam gezien de enorme impact voor natuur en landschap in Midden-Delfland. Dit blijkt uit een brief die Natuurmonumenten heeft gestuurd aan de Eerste Kamer. Lees verder…
 • 24 november 2013: Aanleg snelwegen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei
  De onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland. De toekomstscenario’s waarmee in de besluitvorming gerekend wordt, gaan uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei. De werkelijke hoeveelheid verkeer is namelijk zelfs lager dan die in het laagste scenario. Hierdoor worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld en worden verkeerde prioriteiten gesteld. Ook blijkt de probleemanalyse van een aantal snelwegprojecten een zwakke schakel te zijn. Reden voor de natuur- en milieuorganisaties om de minister en de Tweede Kamer op te roepen de besluitvorming over nieuwe snelwegen te herzien. Lees verder…
 • 15 november 2013: Ultieme publieksactie tegen de Blankenburgtunnel: Tweet de Tweede Kamer wakker!
  Het aftellen is begonnen. Op maandag 25 november heeft de Tweede Kamer de laatste kans om de plannen voor de omstreden Blankenburgtunnel tegen te houden. Die dag debatteert de Kamer over infraprojecten zoals de Blankenburgtunnel. In de aanloop naar dit beslissende debat start Natuurmonumenten een Twitteractie om de Kamer wakker te schudden. In de actie roept de natuurorganisatie mensen op een tweet te sturen naar de meest betrokken Kamerleden. Toine Cooijmans, campagneleider Natuurmonumenten: ,,De onderbouwing voor het uitgeven van 1,1 miljard euro aan de Blankenburgtunnel wankelt.  Nut en noodzaak van de tunnel worden steeds twijfelachtiger. Wij vinden het heel belangrijk dat de Kamerleden zich realiseren dat zij op 25 november in staat zijn een groot infrafiasco ten koste van het unieke landschap in Midden-Delfland, groene long voor twee miljoen stedelingen, tegen te houden; vandaar deze actie.” Lees verder…
 • 5 November 2013: Minister stuurt Rijksstructuurvisie naar Tweede Kamer
  De minister heeft de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld. Dit betekent echter niet automatisch dat deze ook definitief is: het is aan Tweede Kamer om wel of niet met deze structuurvisie in te stemmen. In de structuurvisie zijn maar weinig wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Op de ontwerp-structuurvisie werden dit voorjaar een recordaantal van bijna 2300 zienswijzen ingediend. Toch heeft dit de minister er niet van kunnen weerhouden om haar keuze voor de Blakenburgtunnel vast te blijven houden. De structuurvisie en de Nota van Antwoord waarin de minister reageert op ale kritiekpunten uit de zienswijzen, zijn hier te downloaden.
 • 28 augustus 2013: Natuurorganisaties teleurgesteld over inpassingsplan Blankenburgtunnel
  Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn teleurgesteld over het resultaat van het inpassingsproces voor de Blankenburgtunnel. Lees verder in dit persbericht en zie ook de brief aan mevrouw Baljeu over het inpassingsproces en zie ook Kamervragen ChristenUnie over de Blankenburgtunnel.
 • 8 juli 2013: Commissie MER adviseert over Blankenburgtunnel
  De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) heeft een toetsingsadvies uitgebracht over de milieueffectrapporten die horen bij de ontwerp-structuurvisie waarin de keuze voor de Blankenburgtunnel is opgenomen.
  In het advies geeft de Commissie MER aan dat de milieueffectrapporten op een aantal punten nog tekort schieten. Een aantal van deze tekortkomingen werden ook in de gezamenlijke zienswijze van de natuur- en bewonersorganisaties op de ontwerp-structuurvisie aan de orde gesteld:
  – De onderbouwing van de keuze voor de vijf prioritaire opgaven uit Rotterdam Vooruit in relatie tot de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen is onvoldoende. In een nadere onderbouwing hiervan zouden volgens de commissie MER ook draagvlak en kosten-baten verhouding moeten worden meegenomen.
  – De onderbouwing van nut en noodzaak is te beperkt. In een nadere onderbouwing hiervan zouden ook actuele ontwikkelingen moeten worden meegenomen.
  – De commissie MER benoemt expliciet dat de verhouding tussen baten en kosten van de Blankenburgtunnel Krabbeplas West met tol slechts ligt tussen de 0,8 en 1,0 bij lage economische groei en dat daarin de effecten op landschap, natuur en milieu nog niet zijn meegenomen.
  Daarnaast geeft de Commissie MER in haar advies aan dat op basis van de milieueffectrapporten nog niet kan worden uitgesloten dat negatieve effecten op de natuur als gevolg van een toename van de stikstofdepositie kunnen optreden.
 • 15 mei 2013: Blankenburgtunnel roept veel emotionele hartenkreten op
  Meer dan 2.300 ingediende zienswijzen tegen de Blankenburgtunnel tonen aan dat de weerstand tegen deze snelweg onverminderd groot is. Dat is de eindstand van de oproep om zienswijzen tegen de Blankenburgtunnel in te dienen van natuur- en bewonersorganisaties in Midden-Delfland. Opvallend is het grote aantal emotionele hartenkreten van mensen uit heel Nederland dat hun zienswijze begeleidt. Daaruit blijkt nog eens dat Midden-Delfland velen na aan het hart ligt en dat de weerstand tegen deze 6-baanssnelweg onverminderd groot blijft. Lees verder….
 • 14 mei 2013: Natuur- en bewonersorganisaties vragen Minister keuze Blankenburgtunnel te heroverwegen
  De  natuur- en bewonersorganisaties hebben samen een zienswijze ingediend op de ontwerp-rijksstructuurvisie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). In deze ontwerp-rijksstructuurvisie is de voorkeursbeslissing voor de Blankenburgtunnel vastgelegd. In de zienswijze roepen de natuur- en bewonersorganisaties op tot een heroverweging van deze keuze. Lees hier de zienswijze
 • 7 mei 2013: Meer dan 2.000 zienswijzen tegen Blankenburgtunnel
  Een week voor de sluitingsdatum zijn er al bijna 2.000 ingediende zienswijzen tegen de Blankenburgtunnel binnengekomen bij Natuurmonumenten. Ondanks enorme weerstand vanuit de bevolking hebben minister Schultz van Haegen en een meerderheid in de Tweede Kamer vorig jaar toch een keuze gemaakt voor deze weg. Dit besluit ligt nu ter inzage. Samen met andere natuur- en bewonersorganisaties heeft Natuurmonumenten iedereen opgeroepen zich over dit besluit uit te spreken door het indienen van een zienswijze. Nooit eerder dienden zoveel een zienswijze in tegen een structuurvisie voor een snelweg. Lees verder…
 • 12 april 2013: Spreek je uit tegen de Blankenburgtunnel!
  Ondanks grote weerstand tegen de Blankenburgtunnel hebben de minister en een meerderheid in de Tweede Kamer toch een keuze gemaakt voor deze weg. Dit besluit ligt nu ter inzage. De gezamenlijke natuur- en bewonersorganisaties roepen iedereen op om hier een ‘zienswijze’ tegen in te dienen. Of kijk eerst hier voor meer informatie.
 • Ontwerp-Rijksstructuurvisie ter inzage
  Van 3 april t/m 14 mei 2013 liggen de Ontwerp-Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ en de bijbehorende twee Plan-MER’en ter inzage. Gedurende deze periode kunnen hier zienswijzen op ingediend worden. Ook vinden er een aantal informatieavonden hierover plaats. Kijk hier voor meer informatie. 
 • Tweede Volksbos gaat Blankenburgtunnel dwarsbomen
  Op zaterdag 16 maart hebben meer dan 800 bewoners ruim 1700 bomen geplant. Hiermee is een tweede Volksbos op het tracé van de Blankenburgtunnel geplant. Deze actie van Stichting Groeiend Verzet laat zien dat de weerstand tegen de Blankenburgtunnel nog altijd enorm is. Bekijk hier een reportage van de boomplantactie.
 • Groeiend Verzet blijft zich verzetten tegen Blankenburgtunnel met aanplant tweede Volksbos
  Groeiend Verzet wil zich blijven verzetten tegen de plannen voor een Blankenburgtunnel, met de aanplant van een tweede Volksbos. Groeiend Verzet heeft daartoe een onderzoek gehouden onder de actievoerders van het eerste uur. De vraag of zij bereid waren om een tweede Volksbos aan te planten ergens op het tracé van de Blankenburgtunnel werd uitermate positief beantwoord. Ruim 300 mensen hebben al ruim 400 bomen besteld om ze zelf te komen aanplanten. Velen zijn verontwaardigd over het politiek ‘handjeklap’ bij de coalitie onderhandelingen (VVD was altijd al voor, maar de PvdA was altijd tegen) waarmee de recreatieve groene ruimte in ons woon en werkgebied lijkt ‘weggegeven’.
  Minister van Infrastructuur zei in de Tweede Kamer, dat met het Volksbos rekening gehouden zal worden. Vandaar het idee voor een tweede Volksbos. Lees verder…. Kijk ook op www.volksbos.nl
 • Pijnlijke bezuinigingen infrastructuur
  Half januari 2013 maakte de minister een lijstje bekend aan regionale bestuurders met projecten die door de structurele bezuinigingen op het infrastructuurfonds geschrapt moeten worden. Het kabinet had al bij voorbaat aangegeven dat de Blankenburgtunnel niet bij de bezuinigingen zou worden betrokken omdat deze in het regeerakkoord benoemd wordt. Dit is opmerkelijk, want de feiten wijzen erop dat de Blankenburgtunnel juist een project is met weinig urgentie. Zo zal het knelpunt in de Beneluxtunnel waarvoor de Blankenburgtunnel een oplossing zou moeten vormen door de stagnatie van de verkeersgroei voorlopig helemaal niet gaan ontstaan. Toch wil het kabinet de Blankenburgtunnel dus doorzetten en hier ruim een miljard euro voor uittrekken terwijl er bijvoorbeeld wel voor honderden miljoenen euro’s aan spoorprojecten geschrapt gaat worden. Eén van de plannen die de minister wil schrappen  is het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Amsterdam, luchthaven Schiphol en Flevoland.
 • Dossier Blankenburgtunnel een farce
  Medio december 2012 werd in de Tweede Kamer een tolheffing op de Blankenburgtunnel voorgesteld om zo geld voor landschappelijke inpassing te krijgen. Daarvan komt echter geen cent aan die inpassing ten goede. Dat liet minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur gisteren in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het dossier van de Blankenburgtunnel begint steeds meer op een farce te lijken waarin de inhoudelijke argumenten er niet meer toe doen. Stagnatie van de verkeersgroei en massaal verzet tegen deze omstreden snelweg worden genegeerd, tolheffing kwam, ging en kwam weer op tafel en mooie woorden over inpassing blijken niet meer dan een sigaar uit eigen doos. Blijkbaar moet de Blankenburgtunnel koste wat kost doorgedrukt wordt, zo constateren Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Groeiend Verzet en Blankenburgtunnel Nee verontwaardigd. Jan Jaap de Graeff, directeur Natuurmonumenten: “De Blankenburgtunnel is een slecht plan, niet nodig voor de mobiliteit, slecht voor natuur en landschap. Lees verder…
 • Teleurstelling over uitkomst debat Blankenburgtunnel
  De natuur- en bewonersorganisaties zijn zwaar teleurgesteld over de uitkomst van het debat over de Blankenburgtunnel. De minister, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, houdt vast aan de omstreden Blankenburgtunnel en wil deze niet betrekken bij discussie over de bezuinigingen op infrastructuur. De mogelijkheid die de minister ziet om met tolopbrengsten iets te doen aan inpassingsmaatregelen voor de Blankenburgtunnel is in het beste geval een beetje schaamgroen, zoals Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in het debat ook aangaf. De Tweede Kamer had daarbij op zijn minst moeten eisen dat die tolopbrengst volledig benut wordt voor de inpassing. Voorafgaand aan het debat over de Blankenburgtunnel werden nog 13.000 duimen omlaag die in amper 1,5 week tijd als protest tegen de Blankenburgtunnel zijn gegeven aan de Tweede Kamer overhandigd. Deze massale weerstand lijkt echter geen rol te spelen bij de besluitvorming: de Blankenburgtunnel lijkt een 1 miljard kostend heilig huisje te zijn geworden waarover de coalitie geen discussie meer wil voeren. Dit is zeer teleurstellend, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Groeiend Verzet en Actiecomité Blankenburgtunnel Nee.
 • Geef de Blankenburgtunnel een dikke duim omlaag!Dit weekeinde start een flitsactie tegen de omstreden Blankenburgtunnel. Natuur- en bewonersorganisaties roepen hun medestanders op om op www.duimomlaag.nl de plannen voor de zesbaanssnelweg een dikke duim omlaag te geven.
  Ga nu direct naar www.duimomlaag.nl en druk op de knop. Roep vrienden en familie op hetzelfde te doen en Twitter met #duimomlaag. Dank voor de support! Lees verder…
 • 20 jaar Volksbos
 • Uitstel Blankenburgtunnel levert benodigde miljoenen infrastructuur op
  Nu er 250 miljoen geschrapt wordt in het budget voor asfalt, is de beste oplossing om de Blankenburgtunnel uit te stellen. Dat constateren landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties. Lees verder…
 • Natuurclubs blij met opdracht PvdA-congres onderzoek tunnel
  Het PvdA-congres heeft de Tweede Kamerfractie van de partij opgedragen om de noodzaak van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam te laten onderbouwen alvorens tot een definitieve keuze voor aanleg over te gaan. Natuur- en bewonersorganisaties zijn verheugd over dit congresbesluit. Lees verder….
 • PvdA draait 180 graden: Kabinet kiest voor Blankenburgtunnel
  Het regeerakkoord kiest voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Dit is onbegrijpelijk en zeer teleurstellend, vinden landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties. Onderzoek toont aan dat de Blankenburgtunnel alleen nodig is bij een grote groei van het verkeer en daar is volgens de cijfers van het ministerie zelf in het recente verleden en de nabije toekomst geen sprake van. Er dreigt dus in tijden van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro uitgegeven te worden aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapot maakt doordat de weg groene long Midden-Delfland doorkruist. Lees verder…
 • Schrappen Blankenburgtunnel slimme bezuiniging van 1 miljard
  Landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties roepen de informateurs op om in het regeerakkoord de plannen voor de Blankenburgtunnel te schrappen. Zo kan maar liefst 1 miljard euro bezuinigd worden en blijft de groene long van Midden-Delfland (het gebied tussen Rotterdam en Den Haag) gespaard. Verkeerscijfers laten zien dat het autoverkeer al jaren niet meer groeit. De files die de Blankenburgtunnel zou moeten oplossen, zullen er daarom voorlopig niet komen. Kiezen voor een Blankenburgtunnel is dus veel geld uitgeven aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapotmaakt. Lees verder…
 • Broedvogels in de Rietputten
  Het Blankenburgburgtracé loopt door het beschermde natuurgebiedje de Rietputten. Het zou eeuwig zonde zijn als dit mooie gebiedje wordt aangetast door een snelweg, want er komen onder andere veel bijzonder vogelsoorten voor. De tellingen van dit jaar laten zien dat onder andere het baardmannetje, de roerdomp en de waterral weer in het gebied gebroed hebben. Bekijk hier de hele lijst van de broedvogeltelling.
 • Integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad helpt niet
  De zogenaamde ‘integrale verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad’ die de minister 30 augustus aan de Tweede Kamer heeft aangeboden zal niet helpen in het vinden van geschikte oplossingen voor de bereikbaarheid, aldus natuur- en bewonersorganisaties. Het 24 pagina’s tellende document geeft geen nieuwe informatie, gaat uit van een verkeersgroei die inmiddels aantoonbaar onrealistisch blijkt te zijn en gaat bovendien volledig voorbij aan de leefbaarheidsproblematiek die in samenhang met de verkeersproblemen benaderd zou moeten worden.
 • Kamerleden ‘kleihard’ tegen Blankenburgtunnel en voor Midden-Delfland
  Tweede Kamerleden van de SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD hebben op 29 augustus met een symbolische handafdruk in de klei aangeven dat zij zich in de Tweede Kamer ‘kleihard’ voor het behoud van groene long Midden-Delfland gaan inzetten. Zij gaven allen aan dat een Blankenburgtunnel door Midden-Delfland er niet moet komen. Zij deden dit vandaag tijdens een verkiezingsactie op de Vlaardingse markt, een initiatief van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en een aantal bewonersorganisaties.
 • Zomers Midden-Delfland blog tegen de Blankenburgtunnel
  Het is zomer en dan is Midden-Delfland misschien wel op z’n mooist. Natuurmonumenten, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en bewonersgroepen zijn gestart met een zomers blog over de schoonheid van Midden-Delfland en willen zo aandacht houden voor hun strijd tegen de Blankenburgtunnel.
  Ondanks dat de zomer niet zo best is, zijn er toch genoeg zomerse momenten geweest. Midden-Delfland is schitterend in de zomer en iedereen die hier woont, heeft wel zomerherinneringen, van nu of vroeger. Susanne Kuijpers van de Milieufederatie: ‘We nodigen iedereen uit om zijn of haar zomerherinnering op dit blog te delen. Zo maken we er een reeks mooie verhalen van om te laten zien dat we dit gebied ook zo mooi willen houden. De aanleg van een Blankenburgtunnel zou desastreus zijn voor het landschap van Midden-Delfland en de mensen die er wonen en ervan genieten!’
  Op het blog http://zomersmidden-delfland.blogspot.nl is al een bijdrage te lezen van enkele bewoners van Midden-Delfland. Ook de burgemeester van de gemeente Midden-Delfland Arnoud Rodenburg heeft een blog ingestuurd. De blog van boswachter Guus van de Vlietlanden staat volgende week online. Van zilverreigers tot magische ochtenden, de schoonheid van Midden-Delfland is duidelijk te lezen in de verhalen van de gastschrijvers.
  Je kunt je tekst en eventuele foto mailen naar Angelique Aerts op a.aerts@natuurmonumenten.nl. ‘Ik verwerk de tekst en foto tot een blog en koppel je terug als het er op staat. Aan het einde van de zomer brengen we de blogs samen tot een verhalenbundel’ aldus webredacteur Angelique van Natuurmonumenten
 • Toezegging minister in AO MIRT 28 juni
  Tijdens eht AO MIRT van 28 juni 2012 drong met name de PVV er bij de minister op aan om, nu de besluitvorming rondom de NWO stil ligt door het controversieel verklaren, de tijd te benutten om de Tweede Kamer van aanvullende informatie te voorzien over de vergelijking tussen de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. De PVV wilde vooral weten welke extra maatregelen er bij de aanleg van een Blankenburgtunnel genomen moeten worden om bijkomende verkeerseffecten op te vangen en wat de kosten hiervan zijn in vergelijking met de kosten van een Oranjetunnel met A54. De minister deed te toezegging om nadere informatie hierover voor 1 september naar de Tweede Kamer te sturen, al gaf zij aan dat deze informatie in haar ogen grotendeels al beschikbaar is en de toe te zenden informatie dus vooral uit een samenvoeging van bestaande informatie zal bestaan.
 • Oratie Prof. Geerlings
  Op 7 juni 2012 heeft prof. Geerlings zijn oratie aan de Erasmus Universiteit uitgesproken. De oratie ging over duurzame mobiliteit en hierin werd de besluitvorming rondom de NWO als voorbeeld aangehaald. Geerlings geeft aan dat het aspect duurzaamheid niet betrokken is geweest bij een keuze voor de Blankenburgtunnel en dat een keuze voor de Blankenburgtunnel een voorbeeld is van kiezen voor een korte termijn oplossing in plaats van het maken van een keuze op de lange termijn op basis van een visie.
 • Blankenburgtunnel controversieel
  De Blankenburgtunnel is controversieel verklaard en hier zal dus pas na de verkiezingen over besloten worden. PvdA, SP, PVV, CU, GL, D66 en PvdD wilden het omstreden project controversieel verklaren en vormen samen een meerderheid. Alleen CDA en VVD hebben aangegeven dat zij graag voor de verkiezingen nog willen besluiten over de Blankenburgtunnel. Uitstel van de besluitvorming is goed nieuws voor de tegenstanders van de Blankenburgtunnel omdat na de verkiezingen er wellicht geen meerderheid in de Tweede Kamer meer is voor de aanleg van deze weg.
 • Miljardeninvestering op basis van achterhaalde cijfers?
  De cijfers die ten grondslag liggen aan het onderzoek naar de NWO lijken achterhaald te zijn. De groei van de mobiliteit is al sinds een aantal jaren (al voor de kredietcrisis) gestagneerd, zo laten cijfers van het Instituut voor Mobiliteitsbeleid (kIM) en het CBS zien. De files in de Beneluxtunnel waarvoor volgens de minister de Blankenburgtunnel een goede oplossing zou vormen, zullen daarom waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Ook de verkeerscijfers uit het NWO onderzoek laten zien dat een knelpunt in de Beneluxtunnel alleen bij hoge economische groei zal ontstaan. Met de Blankenburgtunnel lijkt daardoor voor een dure oplossing gekozen te worden die een probleem op moet lossen dat er niet gaat zijn. Lees meer in deze notitie.
 • Antwoorden schriftelijk vragen Tweede Kamer
  Voorafgaand aan het debat over de NWO vindt (weer) een schriftelijke vragenrond plaats. Dit keer worden er 58 vragen door de Tweede Kamer gesteld. Bekijk hier de vragen en antwoorden.
 • Brief aan Tweede Kamer: Uitstel Oeververbinding goed voor economie: 1 miljard te besparen
  Natuur- en bewonersorganisaties hebben brief aan de gehele Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeven dat het uitstellen van een besluit over de Blankenburgtunnel de verstandigste keuze is. Door uitstel kan er nu een miljard bezuinigd worden en de onderzoeksresultaten van het ministerie tonen aan dat bij uitstel van de investeringen de waarde van de investeringen sneller terugloopt dan de baten waardoor uitstel economisch gezien meer geld oplevert. De tijd van het uitstel kan dan gebruikt worden om tot een echt goede oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen te komen in plaats van nu voor een lapmiddel te kiezen dat grote schade toebrengt aan de leefomgeving. De brief is hier te lezen.
 • Debat NWO uitgesteld!
  Het debat over de NWO dat eigenlijk op 13 maart plaats zou vinden, is uitgesteld. De Tweede Kamer kreeg pas op vrijdag, vier dagen voor het debat, alle rapporten van de minister toegestuurd. Het is logisch dat de Tweede Kamer leden genoeg tijd willen hebben om deze rapporten goed te bestuderen, want er staan opvallende dingen zijn. Zo blijkt de Blankenburgtunnel nog slechter voor de natuur te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht en blijkt tevens dat het economisch gezien helemaal niet zo handig is om de weg al op korte termijn aan te gaan leggen. De investeringen vijf jaar uitstellen zorgt ervoor dat de kosten relatief sneller zakken dan de baten. Tevens heeft minister Schultz op 13 maart bekend gemaakt dat er wat haar betreft ook op infrastructuur bezuinigd kan worden. De NWO lijkt hier dus een logische eerste keuze voor te zijn. Lees meer in dit persbericht.
 • Minister stuurt informatie tbv debat NWO naar Tweede Kamer
  Op 9 maart heeft de minister, vlak voor het debat over de NWO met de Tweede Kamer op 13 maart, nieuwe rapporten en de definitieve versies van de al eerder beschikbare rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. Natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners zijn woedend over de informatie die de minister de Tweede Kamer voorlegt (zie dit persbericht). De Blankenburgtunnel blijkt nog grotere schade toe te brengen aan de natuur dan eerst werd gedacht en bovendien lijkt de minister de wet- en regelgeving met betrekking tot natuurbescherming niet te snappen. Zij geeft aan dat de verschillen tussen de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel met het oog op natuur meevallen omdat de schadelijke effecten goed te compenseren zijn. Volgens de wet- en regelgeving moet schade echter voorkomen worden en moet als dit er is voor een alternatief gekozen worden dat de minste schade aan de (beschermde) natuur toebrengt. Pas als dit niet mogelijk is, dan zou er sprake van compensatie van de toegebrachte schade moeten zijn.
  In een brief bij de aan de Tweede Kamer toegestuurde informatie, liet de minister tevens weten dat kostenschatting nu lager uitvalt, waardoor ze kan kijken of de tolopgave verlaagd kan worden. Ook liet zij weten dat een geboorde Blankenburgtunnel technisch niet haalbaar is.
 • Blankenburgtunnel slechte en onverantwoorde keuze
  De slechte economische situatie zorg ervoor dat dit kabinet zich genoodzaakt ziet om vele harde bezuinigingen door te voeren. Diezelfde slechte economische situatie zorgt er ook verkeer dat het wegverkeer niet zo hard groeit als oorspronkelijk werd aangenomen. Het lijkt dan ook zeer onverstandig om nu 1,2 miljard euro te gaan investeren in de Blankenburgtunnel die de Benelxtunnel met nog geen 10% ontlast. Zeer waarschijnlijk zal de Blankenburgtunnel niet rendabel zijn en zou het dus onverantwoord zijn om ten tijde van grote bezuinigingen 1,2 miljard euro in een niet rendabele weg te gaan steken die bovendien grote schade toebrengt aan natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid. Lees meer in deze position paper.
 • Berekeningen Minister Schultz bieden schijnzekerheid
  Er ontstaat steeds meer onduidelijkheid over of  1,2 miljard euro voor de Blankenburgtunnel wel een verantwoorde uitgave is. Uit onderzoek van Triple-E bleek onlangs dat bedrijven in en rond Midden-Delfland veel inkomsten mis zullen lopen door de aantasting van het groene gebied waarvoor deze bedrijven voor hun inkomsten afhankelijk zijn. Ook de huizenprijzen in en rond het Midden-Deflland gebied zullen dalen als dit gebied wordt aangetast door de Blankenburgtunnel. De daadwerkelijke kosten van de Blankenburgtunnel zullen dus vele malen hoger zijn dan de minister in haar berekeningen laat zien. Daarnaast is gebleken dat de kostenschattingen die de minister voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel heeft gemaakt, slechts schijnzekerheid bieden: uit een second opinion bleek dat de schattingen van de minister te hoog zijn en de Oranjetunnel zelfs voor bijna een half miljard minder aangelegd zou kunnen worden. Ten slotte zijn de effecten op bereikbaarheid van de Blankenburgtunnel slechts minimaal: de Beneluxtunnel wordt met nog geen 10% ontlast. Al met al zou de Tweede Kamer zich dus ernstig af moeten vragen of de 1,2 miljard euro die de minister voor de Blankenburgtunnel gereserveerd heeft wel een te verantwoorden uitgave is.
 • Uitstel Algemeen Overleg over NWO
  Op vrijdag 27 januari heeft de minister aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij aangeeft dat de tussenresultaten van het onderzoek naar de NWO en de beoordeling van het plan van Blankenburgtunnel als boortunnel van de heer Bandringa eind februari gereed zullen zijn. Zij suggereert daarom het Algemeen Overleg over de NWO dat de Tweede Kamer met haar wil houden uit te stellen tot na eind februari.
 • Video: Blankenburgtunnel of Oranjetunnel?
  Om de leden van de Tweede Kamer voor het NWO debat nog even te helpen in hun keuze voor de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel, heeft Natuurmonumenten dit filmpje gemaakt.
 • Vlammend protest tegen Blankenburgtunnel
  Op zaterdag 28 januari protesteerden honderden mensen door middel van een fakkeltocht tegen de Blankenburgtunnel. Ook aan de andere kant van de A15, bij het Pannerdensch Kanaal werd geprotesteerd door middel van een fakkeltocht. Hier wil de minister de A15 doortrekken door middel van een brug over het kanaal in plaats van een tunnel. Een tunnel hier zou de leefomgeving sparen.
  Hier en hier zijn foto’s te zien van de fakkeltocht tegen de Blankenburgtunnel
 • Tweede Kamer wil meer informatie
  Op maandag 12 december vond het Notaoverleg MIRT plaats waarin de Tweede Kamer in debat ging met de minister over de grote infrastructuurprojecten waaronder de NWO. De Tweede Kamer heeft toen aangegeven dat zij nog niet in kunnen stemmen met de voorkeursbeslissing van de minister en dat zij meer informatie willen hebben over de gemaakte afweging. Oppositiepartijen PvdA, CU, GL, SP, D66 en PvdD gaven aan het niet eens te zijn met de keus van de minister voor de Blankenburgtunnel. CDA en PVV lieten zich niet uit over een standpunt en wilden eerst meer informatie van de minister ontvangen. De VVD gaf aan akkoord te zijn met de keus voor de Blankenburgtunnel, al betreurden zij het intrekken van medefinanciering vanuit het Havenbedrijf en de keuze voor tolheffing. Tevens wilden zij meer informatie over de kostenschatting en kostenvergelijking tussen beide varianten.
  De minister geeft aan de Tweede Kamer in januari aanvullende informatie over de afweging mbt de NWO te sturen. Hierna zal een apart debat over de NWO plaatsvinden.
 • Grootschalig ‘bermprotest’ tegen Blankenburgtunnel
  Ruim 300 bezorgde bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben zaterdag 10 december uit protest tegen de plannen van minister Schultz van Haegen om de Blankenburgtunnel aan te leggen, ‘ge-bermrecreëerd’. Was het in de jaren ’60 nog een leuk tijdverdrijf, nu verwezen de actievoerders hiermee naar het verdwijnen van de al schaarse recreatiemogelijkheden rond Vlaardingen en Maassluis. Minister Schultz heeft afgelopen week aangegeven dat de Blankenburgtunnel, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de regio Rotterdam, er wat haar betreft in 2020 ligt. Lees hier verder, bekijk hier een foto van het protest en bekijk hier een filmpje.
 • Analyse bestuurlijke voorkeur minister
  Bekijk hier een analyse van de bestuurlijke voorkeur NWO die de minister op 7 december 2011 kenbaar maakte.
 • Voorkeursbesluit voor Blankenburgtunnel
  Minister Mealnie Schultz heeft op 7 december 2011 een voorkeursbeslissing voor de Blankenburgtunnel, variant Krabbeplas West genomen. Bekijk hier de reactie van de natuur- en milieuorganisaties en betrokken bewoners hierop.
 • Notitie inhoudelijke afwegingen NWO nav plan-MER
  Op basis van het Concept Hoofdrapport Plan-MER NWO is een notitie opgesteld waarin de inhoudelijke afwegingen op een rijtje worden gezet op basis van de informatie die nu beschikbaar is.
 • Protestlied tegen Blankenburgtunnel
  Vlaardingen Jochem van Abel doet in de vorm van een lied een oproep richting Melanie Schultz van Haegen. Het lied is hier te beluisteren.
 • Duurzame tuinders uit het Westland voor Oranjetunnel
  Duurzame tuinders uit het Westland maken zich zorgen over de toekomst van Greenport Westland als motor van de economie. Zij bepleiten de aanleg van de Oranjetunnel met A54 (Veilingroute) en geen N223 omdat dit de doodsteek voor het Westland zal zijn. Kijk voor meer informatie op www.hetwestlandwordtvermoord.nl
 • Concept plan-MER NWO laat zien dat Oranjetunnel minder schadelijk is voor milieu
  In het conceptrapport van de plan-MER wordt aangetoond dat de Oranjetunnel op vele punten beter scoort dan de Blankenburgtunnel. Het concept Hoofdrapport Plan MER bevestigt de zeer negatieve score op het gebied van Landschap, Cultuurhistorie, Archeologie en Ruimtelijke kwaliteit bij de aanleg van de Blankenburgtunnel. Ook op  het gebied van de andere onderzochte punten in de MER studie te weten Gezondheid, Bodem, Water en Milieu is de Oranjetunnel minder schadelijk dan de Blankenburgtunnel.
 • Kritische kijk op verkeerscijfers
  Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de concept onderzoeksresultaten voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bekend gemaakt. Een kritische kijk op de verkeerscijfers  toont aan dat er met een te beperkte blik naar de problematiek en de doelstellingen van beide tunnelalternatieven wordt gekeken om een goede keuze te kunnen maken. Lees verder in dit rapport van Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland.
 • Fact sheet NWO
  Lees in deze fact sheet van Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet, Natuurmonumenten en Milieufederatie Zuid-Holland waarom er een verkeerde keuze voor de NWO gemaakt dreigt te worden.
 • 33.460 handtekeningen hangen boven Schultz’s hoofd
  Op maandag 10 oktober hebben bezorgde burgers en natuur- en milieuorganisaties 33.460 handtekeningen tegen de Blankenburgtunnel overhandigd aan verkeersminister Schultz. Zij roepen haar dringend op niet voor de aanleg van de Blankenburgtunnel te kiezen. De ontmoeting met minister Schultz vond plaats in één van de mooiste plekjes van Vlaardingen, de eeuwenoude ‘ eendenkooi’. Deze bijzondere plek zal bij de keuze voor de Blankenburgtunnel voorgoed onder het asfalt verdwijnen. Lees verder in het persbericht
 • Honderden mensen luiden ‘noodklok’ voor Midden-Delfland
  Honderden bezorgde burgers, boswachters en verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben zaterdag 8 oktober geprotesteerd tegen de komst van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Om 5 voor 12 hebben zij de noodklok geluid. Daarmee komen zij op voor het behoud van Midden-Delfland, het laatste stukje natuur tussen Rotterdam, Delft en Den Haag. Deze ‘groene long’ dreigt te verdwijnen met de mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel, de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15. Lees verder in het persbericht en bekijk hier het videoverslag
 • Brief aan Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland
  Natuurmonumenten, Groeiend Verzet, Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland hebben het college van GS in een brief een aantal aandachtspunten meegegeven ten behoeve van het advies dat GS gaat opstellen over de NWO.
 • College van Rijksadviseurs: Oranjetunnel beste keus
  Tijdens het rondetafelgesprek over de NWO op 29 september in de Tweede Kamer heeft het College van Rijksadviseurs in de persoon van Rijksbouwmeester Frits van Dongen aangegeven dat zij de Oranjetunnel een betere keus vinden dan de Blankenburgtunnel omdat de Oranjetunnel meer bijdraagt aan een robuust netwerk met een focus op de lijn Schiphol, Westland en haven. Bekijk hier het schriftelijke advies van het College van Rijksadviseurs over de NWO.
 • Manifest tegen Blankenburgtunnel
  Meer dan 20 prominente Nederlanders hebben een manifest ondertekend voor het behoud van een open en groen Midden-Delfland en tegen de Blankenburgtunnel. Onder hen zijn Maarten ‘t Hart, Jaap van Duijn en Cees Veerman. Het manifest is op 27 september aangeboden van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu. Bekijk hier het manifest. En bekijk hier het persbericht met foto’s van de overhandiging.
 • Antwoorden van GS op vragen over besluitvormingsproces NWO
  De Statenfractie CDA heeft vragen gesteld over het besluitvormingsproces rondom de NWO welke nu door GS beantwoord zijn.
 • Recreanten stoppen aanleg Blankenburgtunnel
  In een actie van Milieudefensie werden recreanten tijdens een picknick bij de Krabbeplas verstoord door premier Rutte en minister Schultz die de Blankenburgtunnel aan kwamen leggen. De recreanten kwamen hiertegen in opstand en stopten de aanleg van de snelweg. Bekijk hier de foto’s en een filmpje van deze actie.
 • YouTube kanaal ‘Verzet tegen Blankenburgtunnel’
  De samenwerkende organisaties tegen de Blankenburgtunnel hebben een kanaal op YouTube geopend om hier alle filmpjes te verzamelen over het Midden-Delfland gebied en tegen de Blankenburgtunnel.
 • Brief naar Tweede Kamer
  Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet, KNNV afdeling Delfland, Midden-Delfland Vereniging, Stichting A4 met Vaart en Ben van der Chijs hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over het proces rondom de NWO. In de brief vragen zij om een verantwoording van de varianten die nu door de projectorganisatie zijn geselecteerd om verder te onderzoeken ten behoeve van het plan-MER. Deze verantwoording ontbreekt nu en de projectorganisatie wil deze pas komend najaar kenbaar maken wanneer de Rijksstructuurvisie NWO en het bijbehorende plan-MER al in concept klaar zijn.
 • Selectie varianten NWO tbv plan-MER
  Het ministerie van I&M heeft bekend gemaakt dat er van de 64 varianten van de NWO die tijdens het participatieproces ontworpen zijn, vijf verder onderzocht zullen gaan worden in de milieueffectrapportage (MER). Het gaat om drie varianten van de Blankenburgtunnel en twee varianten van de Oranjetunnel, maar in feite gaat het hier om een tracé dat op twee manieren aangelegd kan worden. Hoe deze 64 varianten tot vijf varianten ‘getrechterd’ zijn is niet duidelijk en zal pas in het najaar door middel van een rapport duidelijk worden gemaakt. In deze nieuwsbrief is te zien om welke vijf varianten het gaat.