Home

 Zuidbuurt zonder Blankenburgtunnel  Zuidbuurt met Blankenburgtunnel?

18 juli 2018: Natuurorganisaties zwaar teleurgesteld over groen licht Raad van State Blankenburgtunnel

De Raad van State heeft bepaald dat de Blankenburgtunnel aangelegd mag worden. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg natuur, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig worden aangetast.

Grote aantasting leefmilieu
De organisaties verzetten zich jarenlang fel tegen de aanleg van de snelweg, omdat de Blankenburgtunnel de leefomgeving van omwonenden aantast door luchtvervuiling en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Bovendien doorkruist de snelweg het natuurgebied De Rietputten. Hier leven diverse zeldzame vogelsoorten zoals de roerdomp en broedt een van de grootste populaties baardmannetjes van West-Nederland. Nu de weg er komt, zullen deze soorten hier vrijwel zeker verdwijnen. Daarnaast bleek uit een doorrekening die de organisaties in 2016 lieten maken dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen veel kleiner is dan het ministerie van Infrastructuur & Milieu veronderstelt. “De Blankenburgtunnel lost niets op, maar maakt wel veel kapot. Het is dus erg zuur dat zo’n onverstandig besluit juridisch wel in orde blijkt te zijn en de weg daarom aangelegd mag worden”, aldus campagneleidster Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland namens de organisaties.

Aanleg nu onontkoombaar
Met de uitspraak van de Raad van State zijn er voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu geen verdere juridische barrières van betekenis meer om de weg aan te leggen. De natuur- en landschapsorganisaties verwachten dus dat de aanleg nu op korte termijn van start zal gaan. Zij hopen dat het ministerie en de uitvoerende aannemer bij deze forse ingreep overlast voor omwonenden en plant- en diersoorten tot een minimum beperken. En dat bij eventuele toekomstige plannen om de bereikbaarheid te verbeteren zorgvuldiger wordt omgegaan met de leefomgeving van omwonenden, natuur en landschap.

 

26 april 2018- Tweede zitting bij Raad van State over Blankenburgtunnel

Op 26 april 2018 vindt bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Dit keer gaat de zitting over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde. De schade die de weg door een toename aan stikstofneerslag (stikstofdepositie) toebrengt aan de beschermde natuur wil de minister met deze wijzigingen regelen buiten het landelijke programma dat daarvoor is bedoeld: de Programmatische Aanpak Stikstof, PAS. Dit programma koppelt maatregelen die leiden tot een toename van stikstofdepositie aan maatregelen die de gevolgen van die toename tegengaan en de stikstofdepositie als geheel op termijn zouden moeten terugdringen. De juridische houdbaarheid van de PAS ligt nog ter beoordeling voor bij het Europees Hof van Justitie. Met het gewijzigde Tracébesluit, wil de minister vertraging van de aanleg van de Blankenburgtunnel voorkomen.

Beroep Raad van State
In 2016 werd het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel genomen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland tekende hier samen met Natuurmonumenten en andere organisaties beroep tegen aan bij de Raad van State, omdat zij het niet eens zijn met nut en noodzaak van de weg. Daarnaast vinden zij dat de weg tot een onacceptabele aantasting leidt van natuur en landschap. Dit betreft onder meer de schade die wordt veroorzaakt door een toename van de stikstofdepositie door het autoverkeer. Om die gevolgen te ondervangen had de minister de Blankenburgtunnel ondergebracht in de PAS.

Europees Hof van Justitie
De Raad van State heeft echter nog twijfels of de PAS niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Daarom heeft zij hierover eerder dit jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden hierop volgen naar verwachting medio 2018. Tot die tijd zijn alle uitspraken van de Raad van State in beroepsprocedures waarin de PAS ter discussie staat aangehouden. Dit geldt dus ook voor de Blankenburgtunnel.

Omzeilen PAS door gewijzigd Tracébesluit
Omdat de minister wil voorkomen dat de Blankenburgtunnel vertraging oploopt, heeft zij enkele maanden geleden het Tracébesluit van de Blankenburgtunnel gewijzigd. Zo wil zij de negatieve gevolgen voor de natuur door een toename van de stikstofdepositie via het Tracébesluit zélf compenseren. Daardoor hoeft de PAS niet meer gebruikt te worden en hoeft er dus ook niet gewacht te worden op de antwoorden van het Europees Hof van Justitie.

Twijfels bij natuurorganisaties
De natuurorganisaties zijn er echter niet van overtuigd dat die compensatie op een juiste manier wordt geregeld. Zo zijn de mogelijke negatieve effecten op een aantal Natura 2000-gebieden ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Bovendien mag aantasting van Natura 2000-gebieden alleen plaatsvinden als er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang. Volgens de NMZH, Natuurmonumenten en diverse lokale natuur- en bewonersorganisaties voldoet het gewijzigde Tracébesluit van de Blankenburgtunnel daar niet aan. Zij vinden dat de minister er te gemakkelijk vanuit gaat dat de natuur die wordt aangetast gecompenseerd mag worden, terwijl onvoldoende is aangetoond dat die aantasting niet voorkomen kan worden.

 

Gewijzigd Tracébesluit Blankenburgtunnel voldoet niet

In een reactie op de wijzigingen van het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuurmonumenten en diverse lokale natuur- en bewonersorganisaties aan dat dit tekort schiet. Gegevens die de wijzigingen moeten onderbouwen ontbreken. Ook vinden zij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat te makkelijk ervan uitgaat dat de natuur die wordt aangetast gecompenseerd mag worden, terwijl onvoldoende wordt aangetoond dat die aantasting niet voorkomen kan worden.

Beroepsprocedure
In 2016 werd het Tracébesluit tegen de Blankenburgtunnel genomen. De NMZH tekende hier samen met Natuurmonumenten en andere organisaties beroep tegen aan bij de Raad van State omdat zij het niet eens zijn met nut en noodzaak van de weg en van mening zijn dat de weg tot onacceptabele aantasting leidt van natuur en landschap. Dit betreft onder meer de schade die wordt veroorzaakt door een toename van de stikstofdepositie door het autoverkeer. Om de gevolgen van die toename van stikstofdepositie door de Blankenburgtunnel de ondervangen, had de minister de Blankenburgtunnel ondergebracht in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit is een landelijk programma waarin ontwikkelingen die leiden tot een toename van de stikstofdepositie gekoppeld worden aan maatregelen om de gevolgen hiervan tegen te gaan en de stikstofdepositie als geheel op termijn terug te dringen.

Prejudiciële vragen
De Raad van State heeft echter nog twijfels of de PAS niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben zij hierover eerder dit jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden hierop volgen naar verwachting medio 2018 en daarom zijn alle uitspraken van de Raad van Zake in beroepsprocedures waarin de PAS ter discussie staat voorlopig aangehouden. Dit geldt dus ook voor de Blankenburgtunnel.

Vertraging
Omdat de minister wil voorkomen dat de Blankenburgtunnel vertraging oploopt, heeft zij enkele maanden geleden het Tracébesluit van de Blankenburgtunnel gewijzigd. Met deze wijziging wil zij de negatieve gevolgen voor  natuur door een toename van de stikstofdepositie via het tracébesluit zelf compenseren. Daardoor hoeft de PAS niet meer gebruikt te worden en hoeft er dus ook niet gewacht te worden op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie. De natuurorganisaties zijn er echter niet van overtuigd dat die compensatie op een juiste manier wordt geregeld. Zij hebben daarom de Raad van State gevraagd zich hierover te buigen in een zitting.

13 juni 2017: Uitspraak Raad van State over Blankenburgtunnel uitgesteld

De uitspraak van de Raad van State over de Blankenburgtunnel is uitgesteld tot halverwege 2018. Reden is dat het Europese Hof eerst moet beslissen over de toegestane omvang van stikstofuitstoot van de auto’s op deze nieuwe weg zonder dat dit schadelijk voor de natuur is.

Susanne Kuijpers, campagneleider Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland geeft aan: “Het gaat ons niet om het proces rondom de Blankenburgtunnel te vertragen, maar wij pleiten voor zorgvuldige besluitvorming. Klaarblijkelijk is de onderbouwing van Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu, dat de extra stikstofuitstoot de natuur niet negatief zou beïnvloeden, niet direct overtuigend genoeg.”

De vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof gaan niet specifiek over de Blankenburgtunnel, maar over de juridische houdbaarheid van de algehele programmatische aanpak stikstof, waar de Blankenburgtunnel in is opgenomen. Wie geïnteresseerd is in de vragen en uitspraken, kan hier het verslag van de Afdeling bestuursrechtspraak teruglezen.

Beroep aangetekend in 2016
Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei 2016 beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn.

Alternatieven te makkelijk aan de kant geschoven
In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnelverminderen, maar de organisaties twijfelen sterk aan de omvang van dit fileprobleem. Het autoverkeer groeit namelijk niet zo hard als in de rapporten van de Blankenburgtunnel wordt aangenomen. Daarnaast brengt het alternatief van de Oranjetunnel veel minder schade toe aan de natuur en het landschap. Ook de optie van een volledig ondertunneldevariant van de Blankenburgtunnel spaart het bijzondere natuurgebied de Rietputten bij Vlaardingen.9 december

2016:Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn.

Aantasting leefmilieu
Volgens de organisaties is het noodzakelijk alternatieven te onderzoeken vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. De Blankenburgtunnel tast de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Denk aan de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen kunnen worden.

Alternatieven
In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar deze onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus CPB en PBL, die de organisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Moet de weg toch aangelegd worden, dan is volledige ondertunneling een beter alternatief. Daarmee blijven natuur, landschap en leefomgeving veel meer gespaard.

Onderzoek naar effecten
Daarnaast vinden de organisaties dat een aantal onderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur tekort schieten. Zo wordt er slechts in één natuurgebied gekeken naar de effecten van meer stikstofuitstoot, terwijl ook andere gebieden in de omgeving beïnvloed worden. Door de stikstof in uitlaatgassen neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten af. Ook naar de impact van de snelweg op beschermde soorten is te weinig onderzoek gedaan. Zo is het vleermuisonderzoek niet goed uitgevoerd en is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de roerdomp zijn. In Nederland broeden slechts 300 paar van deze zeldzame vogelsoort, waarvan drie broedparen in de Rietputten. De Blankenburgtunnel loopt dwars door dit kwetsbare natuurgebied en dit betekent waarschijnlijk het einde van de roerdomp in de Rietputten.

Heroverwegen plannen
De organisaties dringen er al sinds lange tijd bij minister Schultz op aan om de plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen omdat de zesbaansweg een grote aantasting van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving in groene long Midden-Delfland met zich meebrengt. Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State zal besluiten dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd. Naar verwachting doet de Raad van State enkele maanden na de zitting uitspraak.

13 september 2016: Nieuwe scenario’s planbureaus: onderbouwing voor Blankenburgtunnel achterhaald

De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus PBL en CPB die Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft.

Belang toekomstscenario’s
In 2015 publiceerden het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de nieuwe ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO. De WLO-scenario’s vormen de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van snelwegen en andere ruimtelijke plannen in Nederland. De organisaties riepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu al eerder vergeefs op om de noodzaak van de Blankenburgtunnel door te rekenen op basis van deze actuele cijfers. Omdat het ministerie nog steeds uitgaat van oude scenario’s uit 2006 hebben de organisaties, in het kader van hun beroepsprocedure tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, een doorrekening laten maken op basis van huidige inzichten over de verkeersontwikkeling. Daaruit blijkt dat de toekomstige verkeersdrukte in de Beneluxtunnel circa 20% lager uitvalt dan tien jaar geleden in scenario’s werd voorspeld. Ter illustratie: in 2030 rijdt er zonder Blankenburgtunnel al minder verkeer door de Beneluxtunnel dan volgens de oude cijfers mét Blankenburgtunnel. De aanleg van de Blankenburgtunnel heeft daardoor veel minder positieve effecten op de filebestrijding dan het ministerie voorspelt op basis van de achterhaalde cijfers. Bovendien hebben de berekeningen van CE Delft uitgewezen dat de weg voor een hogere uitstoot van stikstof in de Duinen van Voorne kan zorgen, wat de natuur aantast. De minister heeft hier ten onrechte geen nader onderzoek naar gedaan.

Nieuwe inzichten reden voor heroverweging
De natuurorganisaties voelen zich door deze cijfers gesterkt in hun pleidooi om de Blankenburgtunnel niet aan te leggen. De weg, kost 1,2 miljard euro en brengt een grote aantasting van natuur, milieu, landschap en recreatie in groene long Midden-Delfland met zich mee. Nu duidelijk is dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen er nauwelijks toe doet, wegen de voordelen van de weg zeker niet op tegen de nadelen, aldus de natuurorganisaties.

De berekeningen van CE Delft op basis van de nieuwe WLO-scenario’s zijn niet alleen relevant voor de Blankenburgtunnel, maar ook voor andere wegenprojecten zoals de A13/A16 bij Rotterdam. Ook daarbij is namelijk met de verouderde scenario’s uit 2006 gerekend. Mogelijk wijzen doorrekeningen met de nieuwe cijfers uit dat ook voor deze weg en eventuele andere infraprojecten het nut veel kleiner is dan tot nu toe werd verondersteld.

18 mei 2016: Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel

Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn.

Het onderzoeken van alternatieven is volgens de organisaties noodzakelijk vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. Ook tast de Blankenburgtunnel de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen hadden kunnen worden.

Verschillende alternatieven voorhanden
In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar de organisaties twijfelen sterk aan de omvang van dit fileprobleem. Het autoverkeer groeit namelijk niet zo hard als in de rapporten van de Blankenburgtunnel wordt aangenomen. Daarnaast brengt het alternatief van de Oranjetunnel veel minder schade toe aan de natuur en het landschap. Ook de optie van een volledig ondertunnelde variant van de Blankenburgtunnel spaart het bijzondere natuurgebied de Rietputten bij Vlaardingen.

Onderzoeken schieten tekort
Daarnaast vinden de organisaties dat een aantal onderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur tekort schieten. Zo wordt er slechts naar één natuurgebied gekeken voor de effecten van meer stikstofuitstoot, terwijl ook andere gebieden in de omgeving beïnvloed worden. Door de stikstof in uitlaatgassen neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten af. Ook naar de impact van de snelweg op beschermde soorten is te weinig onderzoek gedaan. Zo is het vleermuisonderzoek niet goed uitgevoerd en is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de roerdomp zijn. In Nederland broeden slechts 300 paar van deze zeldzame vogelsoort, waarvan drie broedparen in de Rietputten. De Blankenburgtunnel loopt dwars door dit kwetsbare natuurgebied en dit betekent waarschijnlijk het einde van de roerdomp in de Rietputten.

De organisaties dringen er al sinds lange tijd bij minister Schultz op aan om de plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen omdat de weg een grote aantasting van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving in groene long Midden-Delfland met zich meebrengt. Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State zal besluiten dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd. Naar verwachting doet de Raad van State eind dit jaar of begin 2017 een uitspraak.

6 april 2016: Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend door minister

Minister Schultz van Haegen heeft op 28 maart 2016 het Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend. Vandaag ligt dit besluit voor zes weken ter inzage voor burgers en organisaties en kan iedereen die vorig jaar een zienswijze heeft ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit in  beroep gaan tegen de plannen.
Massaal bezwaar tegen Ontwerp Tracébesluit

In oktober / november 2015 lag het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter inzage. Bewoners en betrokkenen hebben toen massaal bezwaar ingediend tegen deze plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn.

Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel. Ook omdat de wet voorschrijft dat aantasting van beschermde natuur alleen mogelijk is wanneer er echt geen alternatieven zijn.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu zal een dezer dagen iedereen die een zienswijze heeft ingediend via de mail persoonlijk informeren over de verdere procedure.

12 november 2015: Massale oproep aan minister om plannen Blankenburgtunnel te herzien

Bewoners hebben massaal bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn. Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

In de zienswijzen wordt aangegeven dat nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel onvoldoende zijn aangetoond doordat gebruik is gemaakt van verouderde, onjuiste cijfers over de verkeersontwikkeling. Het is daarom discutabel of het fileknelpunt dat de Blankenburgtunnel op zou moeten lossen wel gaat ontstaan. Wel staat vast dat de aanleg van de Blankenburgtunnel grote schade zal toebrengen aan natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen omwonende Randstedelingen.

Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel omdat de wet- en regelgeving voorschrijft dat er alleen sprake kan zijn van aantasting van beschermde natuur als er echt geen alternatieven zijn.

20 oktober 2015: Dien een zienswijze in tegen de Blankenburgtunnel!

Onlangs is het Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) van de Blankenburgtunnel ter inzage gelegd. Met het geven van een reactie door het indienen van een zienswijze bestaat een laatste kans om nog iets aan de plannen voor de aanleg van deze snelweg te veranderen.

Hoewel de minister van Infrastructuur en Milieu beweert dat de Blankenburgtunnel een kwaliteitsimpuls is voor het gebied, is daar volgens de verschillende natuurorganisaties geen sprake van. In de plannen van de minister komt de weg straks op hoge palen dwars door het unieke natuurgebied De Rietputten bij Vlaardingen waar zeer zeldzame soorten voorkomen. Ook wordt het eeuwenoude slagenlandschap sterk aangetast en worden historische boerderijen bedreigd.

Ook nut en noodzaak van de weg blijven discutabel. De toekomstige files die de weg op zou moeten lossen ontstaan volgens cijfers van het ministerie zelf alleen bij zeer sterke groei van het verkeer. Sinds 2005 is de verkeersgroei echter gestagneerd en de toen voorspelde grote verkeersgroei blijft ook uit. Daarnaast worden met dit besluit de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving niet weggenomen.

Als de weg er dan toch moet komen, dan moet deze volgens diverse organisaties zoals de NMZH, Natuurmonumenten, de ANWB en de Midden-Delfland Vereniging veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het natuurgebied de Rietputten loopt.

Op de website van het Platform Participatie lees je hoe je een zienswijze kunt indienen tegen de huidige plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Voor de Blankenburgtunnel kun je ook gebruik maken van de voorbeeldzienswijze van Natuurmonumenten die je met één druk op  knop kunt indienen.

24 september 2015: Blankenburgtunnel bedreigt natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland

Het Ontwerp Tracébesluit dat vandaag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend vormt wel degelijk een grote bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Natuurmonumenten, de Midden-Delfland Vereniging en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) zijn daarom samen met vele bewoners erg teleurgesteld dat de minister doet alsof de weg wordt ingepast in het landschap.

Het Ministerie  spreekt van een kwaliteitsimpuls voor het gebied, maar daarvan is volgens deze organisaties geen enkele sprake. In de plannen van de minister komt de weg straks op hoge palen dwars door een uniek natuurgebied: De Rietputten bij Vlaardingen, waar zeer zeldzame soorten voorkomen. Ook wordt het eeuwenoude slagenlandschap sterk aangetast en worden historische boerderijen bedreigd.

Ook nut en noodzaak van de weg blijft discutabel. De toekomstige files die de weg op zou moeten gaan lossen ontstaan volgens cijfers van het ministerie zelf alleen bij hele sterke groei van het verkeer, maar sinds 2005 is de verkeersgroei al gestagneerd en de toen voorspelde grote verkeersgroei zal er ook niet meer gaan komen. Daarnaast worden met dit besluit de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving niet weggenomen.

Als de weg er dan toch moet komen, dan moet deze volgens de natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door natuurgebied de Rietputten loopt. “Een gemiste kans op optimale inpassing die geen recht doet aan de schoonheid van het gebied”, aldus Marc van den Tweel, Algemeen directeur van Natuurmonumenten.  Als de weg er eenmaal ligt, dan is dat voor ten minste honderd jaar en het waardevolle landschap krijg je er nooit meer voor terug. De organisaties roepen op tot bezinning. Het is nog niet te laat, er zijn nog volop mogelijkheden om hier tegenin te gaan want de plan gaat nu eerst de inspraak in.

9 september 2015: Oproep aan Vlaardingen en Rotterdam om mogelijkheden voor betere inpassing Blankenburgtunnel open te houden

Op 17 september wordt de inpassing van de Blankenburgtunnel behandeld in de gemeenteraden in Vlaardingen en Rotterdam. Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen de gemeenten op om de mogelijkheden open te houden om te kiezen voor een variant zonder kanteldijk. Daarmee kan een veel betere inpassing van de weg gerealiseerd worden.

Nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijkniveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Als deze veel beter ingepaste variant in het verdere proces opgenomen wordt, kunnen marktpartijen bij de aanbesteding uitgedaagd worden om tot de best haalbare inpassing te komen.

Zowel tegenstanders van de Blankenburgtunnel (de natuur- en streekorganisaties en LTO Delflands Groen) als voorstanders van een nieuwe oeververbinding (ANWB) zijn het erover eens dat als de Blankenburgtunnel er komt de aantasting van de groene long Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Zij zijn dan ook blij dat het onderzoek nu uitgewezen heeft dat een veel beter ingepaste variant zonder kanteldijk technisch haalbaar blijkt te zijn. De kosten vormen nu voor de minister nog een belemmering om voor deze variant te kiezen. De organisaties pleiten er echter voor om deze variant niet af te schrijven zodat marktpartijen bij de aanbesteding gestimuleerd kunnen worden om tot een optimale inpassing te komen.

24 juni 2015: Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk
Nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen Tweede Kamerleden en de minister van Infrastructuur en Milieu op om deze veel beter ingepaste variant in het verdere proces op te nemen zodat marktpartijen bij de aanbesteding uitgedaagd worden om tot de best haalbare inpassing te komen.

Zowel tegenstanders van de Blankenburgtunnel (de natuur- en streekorganisaties en LTO Delflands Groen) als voorstanders van een nieuwe oeververbinding (ANWB) zijn het erover eens dat als de Blankenburgtunnel er komt de aantasting van de groene long Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Zij zijn dan ook blij dat de onderzoek nu uitgewezen heeft dat een veel beter ingepaste variant zonder kanteldijk technisch haalbaar blijkt te zijn. De kosten vormen nu voor de minister nog een belemmering om voor deze variant te kiezen, maar de organisaties pleiten ervoor om deze variant niet af te schrijven zodat marktpartijen bij de aanbesteding gestimuleerd kunnen worden om tot een optimale inpassing te komen.

20 april 2015: ‘Blijf open staan voor alternatieve inpassing Blankenburgtunnel’

Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen gemeenten en provincie op om open te blijven staan voor een alternatief ontwerp van de Blankenburgtunnel. Dit alternatief gaat uit van een andere waterveiligheidsoplossing dan een zogenaamde kanteldijk waardoor een veel betere inpassing bereikt zou kunnen worden. Daarmee zouden natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid van Midden-Delfland veel meer gespaard kunnen worden dan met de aanvankelijke ontwerpen van de weg. De onderzoeken naar de haalbaarheid van een alternatieve Blankenburgtunnel zijn op dit moment in volle gang.

Zowel tegenstanders van de Blankenburgtunnel (de natuurorganisaties en LTO Delflands Groen) als voorstanders van een nieuwe oeververbinding (ANWB) zijn het erover eens dat als de Blankenburgtunnel er komt de schade aan de groene long Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De inpassing van de weg wordt bemoeilijkt doordat er lange tijd vanuit werd gegaan dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk heen moet. Een eerder uitgevoerde verkenning liet echter zien dat de waterveiligheid ook op andere manieren gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door een verstevigde tunnel te maken of door middel van een schuif in de tunnel, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen en natuurgebied de Rietputten wordt gespaard. Zo kan de weg bijna over de volle lengte als tunnel worden aangelegd.

Het verder onderzoeken van de haalbaarheid van een alternatieve variant kon zowel bij de Tweede Kamer als bij het ministerie van I&M op steun rekenen. Deze onderzoeken worden nu uitgevoerd en aangezien er nog lang geen definitief besluit over de aanleg van de weg is genomen, zijn er nog genoeg mogelijkheden om voor een alternatief ontwerp te kiezen. De organisaties wijzen de regionale overheden in brief (met bijlage) daar nu op. Een veel beter ingepaste variant zou uiteindelijk zelfs tijdswinst op kunnen leveren omdat deze naar verwachting op meer draagvlak in het gebied kan rekenen. Ook zou met deze variant mogelijk voorkomen kunnen worden dat beschermde natuur wordt aangetast waardoor compensatie niet meer nodig is.

3 november 2014: Veel betere inpassing Blankenburgtunnel is mogelijk en verdient uitwerking

Het besluitvormingsproces rond de Blankenburgtunnel heeft kansen laten liggen om tot een veel betere inpassing te komen. Die gemiste kans moet nu alsnog worden benut door een veel beter inpasbare variant van deze snelweg uit te werken. Die oproep doen Natuurmonumenten, ANWB, LTO Delflands Groen, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging gezamenlijk aan de Tweede Kamer die binnenkort over de Blankenburgtunnel debatteert.

Zoals de Blankenburgtunnel nu gepland is, zal deze grote schade aanrichten aan natuur, recreatie en landschap in Midden Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Voor- en tegenstanders van de snelweg zijn het er over eens dat de aanwezige kwaliteiten van dit waardevolle gebied zo veel mogelijk behouden moeten worden. Een goede inpassing is daarvoor onontbeerlijk, maar wordt bemoeilijkt doordat Rijkswaterstaat er tot op de dag van vandaag vanuit gaat dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk heen moet. Uit een door de organisaties opgevraagd rapport blijkt nu echter dat de waterveiligheid ook op andere manieren gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door een verstevigde tunnel te maken of door middel van een schuif in de tunnel, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen en natuurgebied de Rietputten wordt gespaard. Zo kan de weg bijna over de volle lengte als tunnel worden aangelegd.

De organisaties zijn verbaasd dat deze informatie nu pas aan het licht komt. Eerder in het besluitvormingsproces had Rijkwaterstaat alternatieven voor waterveiligheid namelijk al afgeserveerd, onder andere omdat het te veel tijd zou kosten om die te onderzoeken. Nu blijkt dat er wel kansrijke alternatieven zijn, vinden de organisaties dat zo’n veel beter ingepaste variant van de weg ook uitgewerkt moet worden. Aangezien er nog lang geen definitief besluit over de aanleg van de weg is genomen, zien zij hier nog genoeg mogelijkheden voor. Een veel beter inpaste variant zou uiteindelijk zelfs tijdswinst op kunnen leveren omdat deze naar verwachting op meer draagvlak in het gebied kan rekenen. Ook zou met deze variant voorkomen kunnen worden dat beschermde natuur wordt aangetast waardoor compensatie niet meer nodig is.

28 augustus 2014: Stadsburgemeesters voor behoud groene long Midden-Delfland

In  het programma ‘Altijd Wat’ (NPO 2, 26 augustus 2014) benadrukten de burgemeesters van Rotterdam en Den haag het belang van het behoud van het gebied Midden-Delfland als groene long voor hun steden. In een open brief aan de burgemeesters geven de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten aan hier zeer verheugd over te zijn. Zij roepen de burgemeesters dan ook op om daad bij woord te voegen en de uitgesproken visie in de praktijk te brengen met betrekking tot het standpunt van de gemeenten over de Blankenburgtunnel.

1 augustus 2014: Uitvoer plannen leidt tot onbenut asfalt

Uit onderzoek van Trouw (30 juli 2014) bleek dat er één miljard euro is besteed aan het verbreden van de A9 bij Almere, terwijl er minder auto’s dan verwacht over rijden. Als het ministerie van infrastructuur en milieu zijn plannen doorzet, krijgen we op meer trajecten te maken met onbenut asfalt. Het ministerie gaat uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei en stelt baten te rooskleurig voor, zo bleek uit onderzoek dat onafhankelijk adviesbureau CE Delft een aantal maanden geleden in opdracht van natuur- en milieuorganisaties  uitvoerde.

Het ministerie zou er dus goed aan doen om de verkeersprognoses die ten grondslag liggen aan een project zoals de Blankenburgtunnel (à 1,2 miljard euro) nog eens kritisch tegen het licht te houden voordat er een aanbesteding plaatsvindt en uitstel of afstel niet meer mogelijk is.

10 juli 2014: Minister Schultz van Haegen wil slechts minimaal milieuonderzoek Blankenburgtunnel

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de milieuonderzoeken naar de Blankenburgtunnel tot de minimale vereisten te beperken. Suggesties van de natuur- en bewonersorganisaties om de zorgvuldigheid van de milieuonderzoeken te verbeteren wijst zij van de hand. De organisaties zijn hier erg teleurgesteld over, want als die Blankenburgtunnel er komt, zal die een grote impact hebben op de leefomgeving .

De Blankenburgtunnel doorkruist de groene long Midden-Delfland, een belangrijk gebied voor natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid. Een zorgvuldig onderzoek naar de milieueffecten van de Blankenburgtunnel is dan ook van groot belang. In een zienswijze op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen deden de natuur- en bewonersorganisaties daarom diverse voorstellen om de zorgvuldigheid van de milieuonderzoeken te verbeteren.

Natuur- en bewonersorganisaties teleurgesteld
Zo stelden de organisaties voor om de Commissie voor de Milieueffectrapportage bij het onderzoek te betrekken en verschillende alternatieven voor de weg (waaronder een meest milieuvriendelijke alternatief) met elkaar te vergelijken. Ook pleitten zij ervoor om ook onderzoek te doen naar stoffen die de lucht vervuilen, maar waarvoor nog geen normen bestaan, zoals roet. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De minister wijst echter al deze suggesties van de hand. Zij wil de milieuonderzoeken beperken tot de minimale vereisten die hieraan worden gesteld. De natuur- en bewonersorganisaties zijn hier erg teleurgesteld over.

Nut en noodzaak Blankenburgtunnel discutabel
Ook gaven de natuur- en bewonersorganisaties aan dat nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel discutabel blijven. De probleemanalyse van de Blankenburgtunnel gaat uit van een aanhoudende hoge verkeersgroei. Doordat de verkeersgroei al vanaf 2005 gestagneerd is, ontstaat echter voorlopig geen fileknelpunt dat een Blankenburgtunnel zou moeten oplossen. Hoewel ook in het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het uitblijven van hoge verkeersgroei geen fileknelpunt wordt voorzien, houdt de minister vast aan deze achterhaalde aanname die dus onterecht wel files voorspelt.

23 juni 2014: Tolheffing Blankenburgtunnel tenminste inzetten voor natuur, landschap en leefbaarheid

Als de Blankenburgtunnel er toch komt, dan moeten tenminste de tolinkomsten  gebruikt worden om natuur, landschap en leefbaarheid te behouden en te versterken in het gebied waar de snelweg komt te liggen. Dat geven de natuur- en bewonersorganisaties aan in reactie op het wetsvoorstel voor tolheffing dat ter inzage ligt.

In hun reactie benadrukken Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee , de Midden-Delfland Vereniging, Groeiend Verzet en de KNNV Waterweg-Noord dat zij tegenstander van de Blankenburgtunnel blijven. Door de stagnatie van de verkeersgroei zal het fileknelpunt in de Beneluxtunnel, waar de Blankenburgtunnel een oplossing voor moet vormen,  naar verwachting voorlopig niet ontstaan. Wel richt de Blankenburgtunnel onherstelbare schade aan natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid aan in Midden-Delfland, de groene long voor twee miljoen Randstedelingen. In het gebied is weinig  draagvlak voor de zesbaanssnelweg, die 1,2 miljard euro gaat kosten. Vele tienduizenden mensen hebben zich al uitgesproken tegen deze weg.

Als de Blankenburgtunnel er desondanks toch zou komen, dan moeten de inkomsten van de geplande tolheffing ingezet worden om de negatieve effecten van de weg op de leefomgeving tegen te gaan, vinden de natuur- en bewonersorganisaties.  In het wetsvoorstel dat ter inzage ligt, is echter opgenomen dat de tolinkomsten uitgegeven worden aan infrastructuur.  De natuur- en bewonersorganisaties vinden dat het ‘voor wat hoort wat’ principe toegepast zou moeten worden: weggebruikers hebben er voordeel van als de weg er komt, maar natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid ondervinden de nadelen van de weg. Handeling en effect zouden daarom aan elkaar gekoppeld moeten worden zodat tolinkomsten ingezet worden om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te versterken.

20 mei 2014: Blankenburgtunnel in coalitieakkoorden gemeenten

Bekijk hier wat er in de diverse gemeenten in de coalitieakkoorden staat over de Blankenburgtunnel.

25 maart 2014: Eerste Kamer wil mondeling overleg met Minister Schultz

De Eerste Kamer gaat minister Schultz op het matje roepen, nadat zij twee keer achtereen schriftelijke vragen over de structuurvisie NWO vanuit de Eerste Kamer niet naar tevredenheid had beantwoord. Dit mondelinge overleg zal op 8 april gaan plaatsvinden. Bekijk hier de brief over de structuurvisie NWO van Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan de Eerste Kamer. Update mei 2014: het verslag van het mondeling overleg in de Eerste Kamer is hier te lezen.

14 maart 2014: Antwoorden op vervolgvragen Eerste Kamer over structuurvisie NWO

Naar aanleiding van de besluitvorming over de structuurvisie NWO (waarin de voorkeur voor de Blankenburgtunnel is vastgelegd), stelden de Eerst Kamerfracties van GL en SP vragen aan de minister. De antwoorden hierop boden echter onvoldoende duidelijkheid over de zorgvuldigheid van de besluitvorming waardoor deze Eerste Kamerfracties vervolgvragen stelden. Deze vragen zijn nu beantwoord. Ook deze beantwoording toont echter weer aan dat de probleemanalyse van de Blankenburgtunnel niet met actuele gegevens over de verkeersontwikkeling is uitgevoerd en de Blankenburgtunnel dus niets op gaat lossen.

13 maart 2014: Kamervragen over niet inschakelen van de commissie MER

GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft via Kamervragen de minister om opheldering gevraagd over het feit dat zij heeft aangegeven de commissie voor de milieueffectapportage (MER) niet te gaan raadplegen bij het op te stellen milieueffectrapport voor de Blankenburgtunnel. Deze Kamervragen zijn hier te bekijken.

3 maart 2014: Teleurstelling over weglaten onafhankelijke toets onderzoek milieueffecten Blankenburgtunnel

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de commissie voor de milieueffectrapportage niet inschakelen bij de onderzoeken naar milieueffecten van de Blankenburgtunnel terwijl de adviezen van die commissie de kwaliteit van de besluitvorming juist verbeteren. Natuur- en bewonersorganisaties zijn hier dan ook zeer teleurgesteld over. De Blankenburgtunnel doorkruist het kwetsbare landschap van Midden-Delfland en roept veel verzet op vanwege de effecten op de leefomgeving, natuur en landschap. Juist daarom is het inschakelen van een onafhankelijke commissie om de zorgvuldigheid van de besluitvorming te verbeteren van groot belang. De organisaties roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dan ook op om die commissie alsnog om advies te vragen.

In de nieuwe fase van besluitvorming over de Blankenburgtunnel is het nodig om nader gedetailleerd onderzoek te doen naar de milieueffecten van de gekozen variant van de Blankenburgtunnel. Vanwege de Crisis- en Herstelwet is het sinds kort geen verplichting meer om hier de Commissie voor de milieueffectrapportage bij te betrekken. Dit mag echter wel. Volgens de natuur- en bewonersorganisaties zou de minister er goed aan doen om dit wel te doen omdat de kwaliteit van de onderzoeken en dus de besluitvorming zo beter geborgd kan worden. Zo zorgvuldig mogelijk onderzoek naar de milieueffecten is belangrijk omdat mede op basis hiervan bepaald zal worden welke maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de weg te verzachten.

Eerder werden er twijfels geuit bij de kwaliteit van de onderzoeken die de keuze voor de Blankenburgtunnel moeten onderbouwen. De commissie voor de milieueffectrapportage, die toen nog wel verplicht geraadpleegd moest worden, uitte vorige zomer kritiek op de onderzoeksrapporten. Het was voor hen bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk hoe rekening is gehouden met de afname van de verkeersgroei. Ook de Eerste Kamer heeft eind vorig jaar nog kritische vragen gesteld over de keuze voor de Blankenburgtunnel. Het antwoord daarop van de minister heeft geleid tot vervolgvragen eerder deze maand, over de zorgvuldigheid van de besluitvorming.

29 januari 2014: Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma’s

Bekijk hier wat de partijen in diverse gemeenten over de Blankenburgtunnel hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018.

4 december 2013: Teleurstelling over Kamerbesluit

Natuur- en bewonersorganisaties zijn erg teleurgesteld dat de Tweede Kamer dinsdag geen rem heeft gezet op de aanleg van de Blankenburgtunnel. Moties van D66 en GroenLinks om geen definitieve besluiten te nemen over grote infrastructuurprojecten voordat er een ‘quick scan’ is uitgevoerd op basis van de werkelijke verkeersontwikkeling, haalden geen meerderheid in de Tweede Kamer.
Gezien de trendbreuk in de verkeersgroei is het plan om de Blankenburgtunnel aan te leggen, achterhaald. Het risico is groot dat er straks voor 1,1 miljard euro een weg wordt aangelegd die veel kapotmaakt (schade aan natuur, landschap en leefomgeving van 2 miljoen Randstedelingen) en niets oplevert.

Ook een motie van de ChristenUnie om die schade te beperken door alsnog een echte tunnel aan te leggen (in plaats van een overkapping die een metershoog talud vormt zoals in de huidige plannen het geval is) haalde geen meerderheid.

De natuur- en bewonersorganisaties beraden zich nu op wat zij gaan doen om deze schade te voorkomen.

29 november 2012: Natuurmonumenten wijst Eerste Kamer op onzorgvuldig besluit Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten wijst de Eerste Kamer op de onzorgvuldige besluitvorming over Blankenburgtunnel bij Rotterdam gezien de enorme impact voor natuur en landschap in Midden-Delfland. Dit blijkt uit een brief die Natuurmonumenten heeft gestuurd aan de Eerste Kamer.

Uiterlijk 3 december behandelt de senaat de plannen van minister Schultz van Haegen voor de zogenoemde Structuurvisie Nieuwe Westelijke Oeververbinding , inclusief de keuze voor de Blankenburgtunnel. De tunnel tast niet alleen landschap en natuur in Midden-Delfland aan, maar eist ook zijn tol voor de leefbaarheid van de twee miljoen omwonenden, in een regio waar deze waarden toch al zo onder druk staan.

Natuurmonumenten voert drie zwaarwegende argumenten aan om nu niet verder te gaan met de tunnelplannen. Zo is het besluitvormingsproces in strijd met de Tracéwet, omdat het advies van de Commissie Elverding niet is gevolgd. In dat advies staat dat bij de start een brede maatschappelijke participatie moet plaatsvinden. In 2010 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat dit niet is gebeurd bij de Blankenburgtunnel. Ondanks die motie is dat participatieproces niet opnieuw opgestart.

Verder zijn verouderde cijfers over de verkeersontwikkelingen gebruikt om de noodzaak van de Blankenburgtunnel  te onderbouwen. Door uit te gaan van extreem hoge groeicijfers is de Blankenburgtunnel op de kaart gekomen. En inmiddels blijkt dat de werkelijke verkeersgroei lager is dan het laagste groeiscenario. De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft soortgelijke kritiek.

Ten derde erkent de minister inmiddels dat de kostenbatenverhouding van de Blankenburgtunnel negatief is. Maar zij zet de plannen toch door, terwijl in het regeerakkoord staat dat wegenprojecten met een gunstige kostenbatenverhouding worden gerealiseerd.

Natuurmonumenten roept, mede namens omwonenden en natuur- en bewonersorganisaties, de Eerste Kamer op om het Blankenburgtunnelbesluit streng langs de meetlat van zorgvuldigheid te leggen, omdat natuur, landschap en leefbaarheid van zoveel mensen op het spel staat en er 1,1 miljard euro mee gemoeid is. ,,Het mag toch niet zo zijn dat er straks een peperdure snelweg wordt aangelegd die de groene long van 2 miljoen randstedelingen voor altijd ernstig aantast en dat achteraf blijkt dat die weg niet meer nodig was geweest”, zegt campagneleider Toine Cooijmans van Natuurmonumenten.

24 november 2013: Aanleg snelwegen gebaseerd op onrealistische verkeersgroei

De onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland. De toekomstscenario’s waarmee in de besluitvorming gerekend wordt, gaan uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei. De werkelijke hoeveelheid verkeer is namelijk zelfs lager dan die in het laagste scenario. Hierdoor worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld en worden verkeerde prioriteiten gesteld. Ook blijkt de probleemanalyse van een aantal snelwegprojecten een zwakke schakel te zijn. Reden voor de natuur- en milieuorganisaties om de minister en de Tweede Kamer op te roepen de besluitvorming over nieuwe snelwegen te herzien.

In het onderzoek is de werkelijke ontwikkeling van verkeer vergeleken met de toekomstscenario’s die gebruikt worden bij de besluitvorming over nieuwe snelwegen. CE Delft concludeert in het rapport dat er veel minder auto’s op de snelweg rijden dan in de gebruikte toekomstscenario’s werd verwacht. De groei van het verkeer is namelijk al ruim voor de aanvang van de economische crisis sterk afgevlakt. De hoeveelheid verkeer is daardoor zelfs lager dan in het laagste groeiscenario. Bij de doorrekening van veel wegenprojecten is echter uitsluitend met het scenario met de hoogste verkeersgroei gerekend.  Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat er besluiten over nieuwe snelwegen genomen dreigen te worden op basis van onvolledige en onrealistische informatie. Daarom moeten de huidige snelwegplannen heroverwogen worden en moet de besluitvorming structureel verbeteren, aldus de natuur- en milieuorganisaties.

Politiek opportunisme in plaats van rationele onderbouwing
Om te voorkomen dat er miljarden belastinggeld worden uitgegeven aan onnodige snelwegen en er dus verkeerde prioriteiten worden gesteld, roepen de natuur- en milieuorganisaties de minister op de onderbouwing van wegenplannen zo snel mogelijk te actualiseren. De aanleg van nieuwe wegen heeft bovendien onomkeerbare negatieve gevolgen voor  milieu, natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties reden te meer om het snel doorzetten van wegenplannen als uiting van politieke daadkracht niet te laten prevaleren boven een rationele onderbouwing. Met een goede analyse en onderbouwing van wegenplannen kunnen verkeerde  uitgaven en onnodige aantasting van natuur en landschap voorkomen worden.

Kosten hoger dan baten
In het onderzoek zijn zes snelwegprojecten (met een totaal investeringsbudget van meer dan vijf miljard euro) onder de loep genomen waarover op dit moment besluitvorming  plaatsvindt. Uitgaande van een realistische verkeersgroei, blijken voor de Blankenburgtunnel bij Rotterdam de kosten van het project hoger dan de baten. Een indicatieve inschatting laat zien dat ook voor de projecten A13/A16 (Rotterdam), doortrekking A15 (Arnhem-Nijmegen) en de Noordoostcorridor Eindhoven het kosten-batensaldo in het lage en dus meest realistische scenario waarschijnlijk ongeveer neutraal tot behoorlijk negatief is. Voor de projecten A27/A12 Ring Utrecht en A27/A1 Utrecht Noord (knooppunt Eemnes, aansluiting Bunschoten) kon op basis van de huidige onderbouwing van de projecten geen inschatting van kosten en baten gemaakt worden. De natuur- en milieuorganisaties willen daarom dat de Tweede Kamer besluit om deze projecten te heroverwegen op basis van een realistische en degelijke onderbouwing.

Op 25 november debatteert de Tweede Kamer over alle snelwegplannen en zal blijken of de aanbevelingen uit het onderzoek worden opgevolgd.

15 november 2013: Ultieme publieksactie tegen de Blankenburgtunnel: Tweet de Tweede Kamer wakker!

Het aftellen is begonnen. Op maandag 25 november heeft de Tweede Kamer de laatste kans om de plannen voor de omstreden Blankenburgtunnel tegen te houden. Die dag debatteert de Kamer over infraprojecten zoals de Blankenburgtunnel. In de aanloop naar dit beslissende debat start Natuurmonumenten een Twitteractie om de Kamer wakker te schudden. In de actie roept de natuurorganisatie mensen op een tweet te sturen naar de meest betrokken Kamerleden. Toine Cooijmans, campagneleider Natuurmonumenten: ,,De onderbouwing voor het uitgeven van 1,1 miljard euro aan de Blankenburgtunnel wankelt.  Nut en noodzaak van de tunnel worden steeds twijfelachtiger. Wij vinden het heel belangrijk dat de Kamerleden zich realiseren dat zij op 25 november in staat zijn een groot infrafiasco ten koste van het unieke landschap in Midden-Delfland, groene long voor twee miljoen stedelingen, tegen te houden; vandaar deze actie.” Lees verder…

5 November 2013: Minister stuurt Rijksstructuurvisie naar Tweede Kamer

De minister heeft de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld. Dit betekent echter niet automatisch dat deze ook definitief is: het is aan Tweede Kamer om wel of niet met deze structuurvisie in te stemmen. In de structuurvisie zijn maar weinig wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Op de ontwerp-structuurvisie werden dit voorjaar een recordaantal van bijna 2300 zienswijzen ingediend. Toch heeft dit de minister er niet van kunnen weerhouden om haar keuze voor de Blakenburgtunnel vast te blijven houden. De structuurvisie en de Nota van Antwoord waarin de minister reageert op ale kritiekpunten uit de zienswijzen, zijn hier te downloaden.

28 augustus 2013: Natuurorganisaties teleurgesteld over inpassingsplan Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn teleurgesteld over het resultaat van het inpassingsproces voor de Blankenburgtunnel.
Hoewel beide organisaties tegen de komst van de Blankenburgtunnel zijn, hebben zij toch de bereidheid uitgesproken om mee te denken of het onmogelijke mogelijk gemaakt zou kunnen worden, namelijk zorgvuldige inpassing van de Blankenburgtunnel in het kwetsbare landschap van Midden-Delfland.

De natuur- en milieuorganisaties hebben daarbij het afgelopen half jaar gepleit voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Een majeur infraproject als de Blankenburgtunnel dient gepaard te gaan met een even majeure kwaliteitsimpuls voor het hele gebied tussen A20, Nieuwe Waterweg, Vlaardingen en Maassluis. Dit signaal is helaas niet opgepikt, de inpassingsmaatregelen zijn nu ingeperkt door het op dit moment beschikbare geld in plaats van door wat nodig is om recht te doen aan de kwaliteiten van het gebied waar de weg moet komen. Dit is een grote gemiste kans. Op allerlei andere plaatsen in het land wordt gewerkt aan zo’n totaalpakket aan maatregelen, terwijl juist in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de leefbaarheid en het landschap het meest onder stedelijk-infrastructurele druk staat.

De organisaties zien dan ook geen perspectief om deel te nemen aan het vervolgproces van de inpassing, zolang er niet gekozen wordt voor de insteek waarbij behoud en verbetering van het hele bedreigde landschap voorop staat. Voor zo’n insteek zou volgens Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de provincie Zuid-Holland de regie moeten nemen.

Zie ook: Brief aan mevrouw Baljeu over inpassingsproces
Zie ook: Kamervragen ChristenUnie over de Blankenburgtunnel

8 juli 2013: Commissie MER adviseert over Blankenburgtunnel

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) heeft een toetsingsadvies uitgebracht over de milieueffectrapporten die horen bij de ontwerp-structuurvisie waarin de keuze voor de Blankenburgtunnel is opgenomen.

In het advies geeft de Commissie MER aan dat de milieueffectrapporten op een aantal punten nog tekort schieten. Een aantal van deze tekortkomingen werden ook in de gezamenlijke zienswijze van de natuur- en bewonersorganisaties op de ontwerp-structuurvisie aan de orde gesteld:

– De onderbouwing van de keuze voor de vijf prioritaire opgaven uit Rotterdam Vooruit in relatie tot de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen is onvoldoende. In een nadere onderbouwing hiervan zouden volgens de commissie MER ook draagvlak en kosten-baten verhouding moeten worden meegenomen.
– De onderbouwing van nut en noodzaak is te beperkt. In een nadere onderbouwing hiervan zouden ook actuele ontwikkelingen moeten worden meegenomen.
– De commissie MER benoemt expliciet dat de verhouding tussen baten en kosten van de Blankenburgtunnel Krabbeplas West met tol slechts ligt tussen de 0,8 en 1,0 bij lage economische groei en dat daarin de effecten op landschap, natuur en milieu nog niet zijn meegenomen.

Daarnaast geeft de Commissie MER in haar advies aan dat op basis van de milieueffectrapporten nog niet kan worden uitgesloten dat negatieve effecten op de natuur als gevolg van een toename van de stikstofdepositie kunnen optreden.

15 mei 2013: Blankenburgtunnel roept veel emotionele hartenkreten op

Meer dan 2.300 ingediende zienswijzen tegen de Blankenburgtunnel tonen aan dat de weerstand tegen deze snelweg onverminderd groot is. Dat is de eindstand van de oproep om zienswijzen tegen de Blankenburgtunnel in te dienen van natuur- en bewonersorganisaties in Midden-Delfland. Opvallend is het grote aantal emotionele hartenkreten van mensen uit heel Nederland dat hun zienswijze begeleidt. Daaruit blijkt nog eens dat Midden-Delfland velen na aan het hart ligt en dat de weerstand tegen deze 6-baanssnelweg onverminderd groot blijft.
Lees verder….

14 mei 2013: Natuur- en bewonersorganisaties vragen Minister keuze Blankenburgtunnel te heroverwegen

De  natuur- en bewonersorganisaties hebben samen een zienswijze ingediend op de ontwerp-rijksstructuurvisie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). In deze ontwerp-rijksstructuurvisie is de voorkeursbeslissing voor de Blankenburgtunnel vastgelegd. In de zienswijze roepen de natuur- en bewonersorganisaties op tot een heroverweging van deze keuze.

In de zienswijze worden een groot aantal argumenten gegeven om aan te geven dat een heroverweging van de keuze voor de Blankenburgtunnel gewenst is. Zo zorgt de Blankenburgtunnel voor een grote aantasting van de groene long Midden-Delfland. Ook zijn de natuur- en bewonersorganisaties van mening dat nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel onvoldoende zijn aangetoond, doordat gebruik is gemaakt van verouderde, onjuiste cijfers over de verkeersontwikkeling.

Volgens het advies van de Commissie Elverding moet er gewerkt worden met een gebiedsgerichte benadering en en brede maatschappelijke participatie in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces. Het besluitvormingsproces rondom de Blankenburgtunnel voldeed hier volgens de natuur- en bewonersorganisaties niet aan.

Tenslotte zijn de organisaties van mening dat de kosten van de Blankenburgtunnel groter zijn dan de baten en dat de effecten op de werkgelegenheid minimaal zijn. De organisaties vragen de Minister de gemaakte keuze daarom de keuze te heroverwegen.

Lees hier de zienswijze


16 maart 2013: Tweede Volksbos gaat Blankenburgtunnel dwarsbomen

Op zaterdag 16 maart hebben meer dan 800 bewoners ruim 1700 bomen geplant. Hiermee is een tweede Volksbos op het tracé van de Blankenburgtunnel geplant. Deze actie van Stichting Groeiend Verzet laat zien dat de weerstand tegen de Blankenburgtunnel nog altijd enorm is. Bekijk hier een reportage van de boomplantactie.


Update eind december 2012: meerderheid Tweede Kamer stemt in met bestuurljike voorkeur Blankenburgtunnel

In het AO MIRT op 11 december 2012 wordt voornamelijk over de Blankenburgtunnel gesproken omdat vrijwel alle andere infrastructuurprojecten bij de het invullen van de bezuiniging op het infrastructuurfond worden betrokken. De oppositie (GL, PvdD, CU, D66, 50 plus) geeft aan het niet eens te zijn met de keuze voor de Blankenburgtunnel. De PvdA vraagt minister Schultz of het terugbrengen van tolheffing voor personenverkeer (eerder was dit vervallen) mogelijk is om ze meer geld voor inpassing te genereren. Schultz geeft aan dat zij tolheffing ziet zitten. Zij wil dit geld echter niet aan inpassing besteden, maar aan andere asfaltprojecten. Dit bevestigt ze in een brief aan de Kamer. Een aangenomen motie waarmee de PvdA haar gezicht nog enigszins probeert te redden zorgt ervoor dat er toch nog 25 miljoen voor inpassing wordt vrijgemaakt. Moties van de oppositie tegen de Blankenburgtunnel of om de weg bij de bezuinigingen te betrekken halen het niet.

18 December 2012
Dossier Blankenburgtunnel een farce
Vorige week werd in de Tweede Kamer een tolheffing op de Blankenburgtunnel voorgesteld om zo geld voor landschappelijke inpassing te krijgen. Daarvan komt echter geen cent aan die inpassing ten goede. Dat liet minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur gisteren in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het dossier van de Blankenburgtunnel begint steeds meer op een farce te lijken waarin de inhoudelijke argumenten er niet meer toe doen. Stagnatie van de verkeersgroei en massaal verzet tegen deze omstreden snelweg worden genegeerd, tolheffing kwam, ging en kwam weer op tafel en mooie woorden over inpassing blijken niet meer dan een sigaar uit eigen doos. Blijkbaar moet de Blankenburgtunnel koste wat kost doorgedrukt wordt, zo constateren Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Groeiend Verzet en Blankenburgtunnel Nee verontwaardigd. Jan Jaap de Graeff, directeur Natuurmonumenten: “De Blankenburgtunnel is een slecht plan, niet nodig voor de mobiliteit, slecht voor natuur en landschap. Lees verder…

12 december 2012
Teleurstelling over uitkomst debat Blankenburgtunnel

De natuur- en bewonersorganisaties zijn zwaar teleurgesteld over de uitkomst van het debat over de Blankenburgtunnel. De minister, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, houdt vast aan de omstreden Blankenburgtunnel en wil deze niet betrekken bij discussie over de bezuinigingen op infrastructuur. De mogelijkheid die de minister ziet om met tolopbrengsten iets te doen aan inpassingsmaatregelen voor de Blankenburgtunnel is in het beste geval een beetje schaamgroen, zoals Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in het debat ook aangaf. De Tweede Kamer had daarbij op zijn minst moeten eisen dat die tolopbrengst volledig benut wordt voor de inpassing. Voorafgaand aan het debat over de Blankenburgtunnel werden nog 13.000 duimen omlaag die in amper 1,5 week tijd als protest tegen de Blankenburgtunnel zijn gegeven aan de Tweede Kamer overhandigd. Deze massale weerstand lijkt echter geen rol te spelen bij de besluitvorming: de Blankenburgtunnel lijkt een 1 miljard kostend heilig huisje te zijn geworden waarover de coalitie geen discussie meer wil voeren. Dit is zeer teleurstellend, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Groeiend Verzet en Actiecomité Blankenburgtunnel Nee.

19 november 2012
Die Blankenburgtunnel kan nu worden geschrapt

Nu er structureel 250 miljoen euro bij infrastructuur wordt weggehaald, is het schrappen van de Blankenburgtunnel de beste oplossing. Dit bespaart 1 miljard euro en voorkomt dat een snelweg wordt aangelegd die niets oplost, maar wel veel kapotmaakt aan leefbaarheid, natuur en landschap.

De keuze voor de Blankenburgtunnel berust op een onwaarheid in het regeerakkoord: ,,Ook in de afgelopen jaren is de mobiliteit gegroeid, ondanks de economische crisis.” Uit cijfers van het ministerie zelf blijkt juist dat de verkeersgroei al stagneert vanaf 2005, dus al drie jaar vóór de crisis. Door deze stagnatie blijft het fileknelpunt waarvoor de Blankenburgtunnel de oplossing moet bieden, achterwege.

Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat deze snelweg hoogstens nodig is bij een hoog groeiscenario met dito autoverkeersgroei. Dit scenario is achterhaald. Ook de vermeende gunstige kosten-batenverhouding van de tunnel is discutabel.

De nadelige effecten van deze nieuwe zesbaanssnelweg op de leefomgeving zijn enorm. Hij doorkruist het unieke landschap van Midden-Delfland, een groene long voor de twee miljoen Randstadbewoners. Nergens in ons land is het tekort aan groen en recreatiegebieden zo groot. Het zou dramatisch zijn als later blijkt dat er 1 miljard euro is gespendeerd aan een tunnel die veel kapot maakte en eigenlijk onnodig was. Met dit geld kun je veel verplegers, onderwijzers of agenten aanstellen, achterstallig onderhoud aan (spoor)wegen aanpakken of één miljoen mensen duizend euro geven.

Ingezonden brief in NRC  19 november 2012 van Toine Cooijmans, Campagneleider bij Natuurmonumenten en Susanne Kuijpers, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

PvdA draait 180 graden: Kabinet kiest voor Blankenburgtunnel

Rotterdam, 29 oktober 2012- Het regeerakkoord kiest voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Dit is onbegrijpelijk en zeer teleurstellend, vinden landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties. Onderzoek toont aan dat de Blankenburgtunnel alleen nodig is bij een grote groei van het verkeer en daar is volgens de cijfers van het ministerie zelf in het recente verleden en de nabije toekomst geen sprake van. Er dreigt dus in tijden van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro uitgegeven te worden aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapot maakt doordat de weg groene long Midden-Delfland doorkruist.

Onnodig
De verkeerscijfers van het ministerie laten zien dat het autoverkeer al jaren niet meer groeit, dit is blijkbaar nog niet doorgedrongen bij de partijen die het regeerakkoord hebben opgesteld. De files die de Blankenburgtunnel zou moeten oplossen, zullen er daarom niet komen. Kiezen voor een Blankenburgtunnel is dus veel geld uitgeven aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapot maakt. De Blankenburgtunnel heeft grote negatieve en onomkeerbare gevolgen voor de leefomgeving en het landschap in de zuidelijke Randstad waar de leefbaarheid toch al enorm onder druk staat. Zeker nu er fors bezuinigd moet worden, zou het verstandig zijn om de tijd te nemen om te komen tot een oplossing die zowel bereikbaarheid als de leefomgeving ten goede komt, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Actiecomité
Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet.

PvdA was tegen
Voorafgaand aan de verkiezingen was de VVD altijd al voorstander van de aanleg van de Blankenburgtunnel. De PvdA was echter tegen en sprak zich uit voor het alternatief, de Oranjetunnel, omdat dit verkeerskundig een betere oplossing zou zijn. Tijdens een verkiezingsactie eind augustus bekrachtigde de PvdA dit standpunt nog met een handafdruk in een kleitablet tegen de Blankenburgtunnel en voor het behoud van Midden-Delfland.

 

Kamerleden ‘kleihard’ tegen Blankenburgtunnel en voor Midden-Delfland

Rotterdam, 29 augustus –Tweede Kamerleden van de SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD hebben vanochtend met een symbolische handafdruk in de klei aangeven dat zij zich in de Tweede Kamer ‘kleihard’ voor het behoud van groene long Midden-Delfland gaan inzetten. Zij gaven allen aan dat een Blankenburgtunnel door Midden-Delfland er niet moet komen. Zij deden dit vandaag tijdens een verkiezingsactie op de Vlaardingse markt, een initiatief van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en een aantal bewonersorganisaties.

Midden-Delfland, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, is een groene long en van groot belang voor de leefbaarheid in de Zuidvleugel van de Randstad. In deze regio is het tekort aan groen het grootste van het hele land. Behoud van de open en groene gebieden die er nog zijn, is dan ook erg belangrijk. Helaas wordt Midden-Delfland bedreigd door de aanleg van de Blankenburgtunnel. Door de val van het kabinet is de keuze van demissionair minister Schultz voor de aanleg van deze weg controversieel verklaard. Dit biedt de kans om met een frisse blik en een bredere scope naar het ruimtelijke en bereikbaarheidsvraagstuk in de Zuidvleugel van de Randstad te kijken.

Voorafgaand aan een flitsdebat van de politici hielden lokale bestuurders uit Maasluis, Vlaardingen en Midden-Delfland een kort pleidooi tegen de Blankenburgtunnel. Daarna namen de aanwezige (kandidaat) Kamerleden het stokje over: Attje Kuiken (PvdA), Farshad Bashir (SP), Rik Grashoff (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik (CU). Zij gaven aan dat zij van mening zijn dat de Blankenburgtunnel geen geschikte oplossing is voor de bereikbaarheidsproblemen. De aantasting van natuur, recreatie en leefbaarheid door deze weg is onacceptabel. Bovendien staat het uitgeven van ruim 1 miljard euro in tijden van bezuinigingen voor de Kamerleden ter discussie. Zij zullen zich er dan ook voor inzetten dat na de verkiezingen een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw Kabinet het standpunt van minister Schultz voor de Blankenburgtunnel zullen verlaten.

Achtergrond van het verzet tegen de Blankenburgtunnel
Midden-Delfland wordt bedreigd door de aanleg van de Blankenburgtunnel. Om de bereikbaarheidsproblemen die in de regio Rotterdam verwacht worden op te lossen, is besloten dat er een Nieuwe Westelijke Oeververbindng aangelegd moet worden. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

  • De Oranjetunnel, ter hoogte van de Maeslantkering
  • De Blankenburgtunnel, ter hoogte van Rozenburg

De Blankenburgtunnel gaat dwars door het groene Midden-Delflandgebied tussen Vlaardingen en Maassluis en brengt een onacceptabele aantasting van natuur en leerbaarheid van het gebied met zich mee. Gemeenten en organisaties in de regio verzetten zich daarom tegen de plannen voor de Blankenburgtunnel en kiezen liever voor een vitaal Midden-Delfland in plaats van een doorMidden-Delfland. In het najaar van 2011 zal minister Schultz een voorkeursbeslissing nemen voor de Oranjetunnel of de Blankenburgtunnel.

Actiecomité Blankenburgtunnel Nee OGP Midden-Delfland PcdA Maassluis CDA Vlaardingen Trots op NL Vlaardingen Mijn Partij Midden-Delfland PvdA Midden-Delfland CDA Midden-Delfland Natuurmonumenten PvdA Vlaardingen SP Vlaardingen CDA Maassluis Vereniging tegen milieubederf Groen Links Vlaardingen Hoezo Midden-Delfland snelweg D66 Vlaardingen ChristenUnie / SGP Vlaardingen Groeiend Verzet Midden-Delfland Vereniging Milieufederatie Zuid-Holland A4 met Vaart Bewoners Organisatie Boonerlucht KNNV afdeling Delfland Natuur- en Vogelwacht Rotta CDA Schiedam Milieudefensie
Gezamenlijke flyer